Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » »

moodle-vi

Moodle language pack for Vietnamese

This package contains the files needed to display Moodle in Vietnamese.
Homepage:
Package version:1.8.13
Architecture:noarch
Distribution:Fedora
Filename:moodle-vi-1.8.13-1.el4.noarch.rpm

/var/www/moodle/web/lang/vi_utf8/docs/README.txt

Tài liệu về Moodle
--------------------

Nếu bạn muốn dịch tài liệu này sang một ngôn ngữ khác,
Tôi sẽ gợi ý với bạn rằng:

 1) Đừng chứa các file của phiên bản tiếng anh trong thư mục này 
    bởi vì chúng sẽ được tự động sử dụng ngay khi tìm thấy thiếu trong gói
    ngôn ngữ của bạn.

 2) Dịch chúng theo thứ
more»

/var/www/moodle/web/lang/vi_utf8/fonts/README.txt

Fonts
-----

Đây là thư mục chứa các font được dùng khi tạo ảnh bằng text.

Font duy nhất được sử dụng hiện tại là default.ttf

Nếu một ngôn ngữ không chứa font ở đây thì font trong
/lang/en/fonts/default.ttf được dùng thay thế.

Chuỗi nhiều byte sẽ cần được giải mã, bởi vì Truetype 
routines yêu cầu các font ISO  hoặ
more»

/var/www/moodle/web/lang/vi_utf8/fonts/README_EN.txt

This language may not be supported by lib/default.ttf,
you can find more information in lang/en_utf8/fonts/README.txt.

You can override the default font for this language 
by copying new font into this directory and renaming it
to default.ttf

Recommended fonts:
?

/var/www/moodle/web/lang/vi_utf8/readme.txt

Vietnames languag pack by Vu Thanh Hung <vthung@moet.edu.vn>


ENGLISH
-------

English là ngôn ng
more»

/var/www/moodle/web/lang/vi_utf8/docs/faq.html

<html>
<head>
<title>Moodle Docs: Frequently Asked Questions (FAQ)</title>
<link rel="stylesheet" hr
more»

/var/www/moodle/web/lang/vi_utf8/docs/release.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
more»

Browse inside moodle-vi-1.8.13-1.el4.noarch.rpm

669 B2014-11-27HEADER  view  781+ mirrors
         [DIR]var/ (1)  41013+ mirrors

Download moodle-vi-1.8.13-1.el4.noarch.rpm

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com