Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » »

kadu-kde-modules

Modules dependent on kdelibs

Gadu-Gadu is a Windows instant messenger, very popular in Poland. Kadu is a QT3 version for *nix systems.

Homepage: http://kadu.net

This package contains external modules that depend on kdelibs. See README.Debian for more info.

Homepage:-
Package version:0.5.0-4~bpo40+1
Architecture:i386
Distribution:Other
Filename:kadu-kde-modules_0.5.0-4~bpo40+1_i386.deb

/usr/share/doc/kadu-kde-modules/README

Kadu, klient Gadu-Gadu dla Qt

+++ WYMAGANIA
 * Qt 3.x
 * szczeg��y w pomocy online http://www.kadu.net/doc.php
 
+++ FICZERSY
 * status: offline, online, away, invisible
 * wysy�anie/odbieranie wiadomo�ci
 * czat z formatowaniem tekstu
 * szukanie/dodawanie/usuwanie/edycja u�ytkownika
 * import/eksport listy kontakt�w
 * historia wiadomo�ci
 * dokowanie
 * graficzna reprezentacja statusu
 * obs�u
more»

/usr/share/doc/kadu-kde-modules/changelog.Debian.gz

kadu (0.5.0-4~bpo40+1) etch-backports; urgency=low

 * Backport to Etch

 -- Patryk Cisek <patryk@prezu.one.pl> Sun, 26 Aug 2007 13:43:31 +0200

kadu (0.5.0-4) unstable; urgency=low

 * debian/control
  - Fixed packages dependencies to make kadu be binNMU-safe
 * debian/patches/04-configure_nostrip.patch
  - Added this patch to prevent from stripping binaries during linkage
   time (Clo
more»

/usr/share/doc/kadu-kde-modules/changelog.gz

Teksty w nawiasach na ko�cu wpisu m�wi� o tym, kto dokona� poprawki
lub rozbudowy. Posta� (x/y) oznacza, �e x jest pomys�odawc� lub
podes�a� patcha, a zrobi� to kto� oznaczony przez y. Je�li jest
w postaci (z) to zar�wno pomys� jak i wykonanie nale�y do z.

+++ wersja 0.5.0 (01.01.2007)
* usuni�ty niewielki wyciek pami�ci przy nieudanej pr�bie za�adowania modu�u (joi)
* poprawiona kompatybilno�� z
more»

/usr/share/doc/kadu-kde-modules/TODO

* TODO nie b�dzie ju� aktualizowane pod wzgl�dem nowo�ci
 wszystkie propozycje b�d� umieszczane w M
more»

/usr/share/doc/kadu-kde-modules/AUTHORS

 Autorzy Kadu - ludzie aktywnie i stale wpieraj�cy projekt
========================================
more»

/usr/share/doc/kadu-kde-modules/THANKS

Ludzie poni�ej mieli wi�kszy lub
mniejszy wp�yw na rozw�j programu:

Wojciech Kaniewski
Arkadiusz Mi
more»

/usr/share/doc/kadu-kde-modules/copyright

This package was debianized by Patryk Cisek <patryk@prezu.one.pl> on
Wed, 2 May 2007 14:28:08 +0200
more»

Browse inside kadu-kde-modules_0.5.0-4~bpo40+1_i386.deb

         [DIR]DEBIAN/ (2)  65535+ mirrors
         [DIR]usr/ (2)  65535+ mirrors

Download kadu-kde-modules_0.5.0-4~bpo40+1_i386.deb

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com