Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » amsn_0.98.4.orig.tar.gz » Content »
pkg://amsn_0.98.4.orig.tar.gz:14168969/amsn-0.98.4/docs/  info  downloads

READMEcs

Tento program je svobodn� software, m��ete jej ���it a modifikovat v souladu
s podm�nkami licence GNU General Public Licence vydanou Free Software
Foundation, a to bu� dle podm�nek verze 2 t�to licence nebo kter�koli pozd�j��
verze dle Va�eho uv��en�.

Tento program je ���en v nad�ji, �e bude u�ite�n�, av�ak BEZ JAK�KOLI Z�RUKY,
neposkytuj� se ani odvozen� z�ruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO UR�IT� ��EL.
Dal�� podrobnosti hledejte v GNU General Public Licence.

Kopii GNU General Public Licence jste m�l obdr�et spolu s t�mto programem,
pokud se tak nestalo, napi�te o ni na adresu Free Software Fondation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA

Pokud chcete l�pe pochopit tuto licenci a neovl�d�te dostate�n� aglick� jazyk,
m��ete se pod�vat na neofici�ln� p�eklad licence GPL do jazyka �esk�ho
na str�nk�ch http://gnu.cz , v dob� vzniku tohoto dokumentu (listopad 2005)
se v t�to str�nce vybral odkaz "Licence" ve sloupci vpravo v sekci "D�le�it�
�l�nky" a pot� se text licence nechal st�hnout jako PDF dokument pod p��slu�n�m
odkazem. Odkaz p��mo na PDF soubor je http://gnu.cz/pdf/gpl-cz.pdf

=============================================================================
=== Alvaro's Messenger ======================================================
CCMSN byl skv�l�, ov�em p�vodn� autor projekt ukon�il. A�koli byl funk�n�,
st�le bylo t�eba pracovat na zlep�en� jeho vzhledu a ovl�d�n�, na roz���en�
podpory komunika�n�ho protokolu a na spoust� dal��ch v�c�. Proto jsme se my dva,
zpo��tku pracuj�c� ka�d� samostatn�, rozhodli spojit s�ly a p�in�st v�m
skv�l� (douf�me) v�sledky na�� pr�ce.

Alvaro J. Iradier
D. Emilio Grimaldo T.

Jak�koli p�ipom�nky, n�m�ty, odhalen� chyby a koment��e n�m pros�m zas�lejte
na str�nky projektu na Source Forge
http://sourceforge.net/projects/amsn

Nov� verze a domovskou str�nku projektu naleznete na
http://amsn.sourceforge.net
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com