Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » kadu-kde-modules_0.5.0-4~bpo40+1_i386.deb » Content »
pkg://kadu-kde-modules_0.5.0-4~bpo40+1_i386.deb:123176/usr/share/doc/kadu-kde-modules/  info  control  downloads

kadu-kde-modules - Modules dependent on kdelibs…  more info»

changelog.gz

Teksty w nawiasach na ko�cu wpisu m�wi� o tym, kto dokona� poprawki
lub rozbudowy. Posta� (x/y) oznacza, �e x jest pomys�odawc� lub
podes�a� patcha, a zrobi� to kto� oznaczony przez y. Je�li jest
w postaci (z) to zar�wno pomys� jak i wykonanie nale�y do z.

+++ wersja 0.5.0 (01.01.2007)
* usuni�ty niewielki wyciek pami�ci przy nieudanej pr�bie za�adowania modu�u (joi)
* poprawiona kompatybilno�� z Qt 3.0 (joi)
* poprawka wykrywania pthread�w w libgadu na FreeBSD 4.x (z cvsu EKG) (joi)
* poprawka wykrywania bibliotek na MacOSX (joi)
* usuni�ty wyciek pami�ci w module encryption przy wysy�aniu zaszyfrowanej
 wiadomo�ci (joi)
* wszystkie pliki u�ytkownika w katalogu .kadu zamiast .gg (adrian)
* modu� migration - automatyczna migracja z katalogu .gg do .kadu (adrian)
* usuni�ty potencjalny segfault w encryption przy zepsutej wiadomo�ci (joi)
* libgadu - poprawiony b��d przesy�u du�ych zdj�� (EKG-devel/Ron_K)
* dodany do autodownloadu modu� screenshot (joi)
* opcja usuwania historii razem z kontaktem (michal)
* klasa do obs�ugi xml-owego pliku konfiguracyjnego, odczyt kadu.conf.xml podczas startu,
 zapis podczas zamykania kadu, atrybuty last_save_time i last_save_version (adrian)
* mo�liwo�� wyboru przegl�darki Safari (Dorregaray/michal)
* ka�dy zapis listy kontakt�w do plik�w userlist i userattribs powoduje
 r�wnie� zapisanie listy kontakt�w do kadu.conf.xml (adrian)
* usuni�ty wyciek pami�ci w module speech (joi)
* nowa opcja "przywr�� poprzedni status" ustawia status po w��czeniu Kadu,
 domy�lnie w��czona, usuni�ty kod kompatybilno�ci z 0.3.x do obs�ugi
 domy�lnego statusu (Vogel/joi)
* default_sms: domy�lna warto�� pola User dla bramki Ery = "48" (joi)
* opcja usuwania nag��wk�w i/lub separator�w z kolejno przychodz�cych wiadomo�ci
 od jednego "nadawcy" (OBenY/Vogel/joi)
* dodanie do "Zarz�dcy modu��w" kolumny "Wersja", obs�uga pola "Version"
 w plikach .desc modu��w (FuKu/joi)
* usuni�ty segfault przy zaka�czaniu rozmowy g�osowej (joi)
* modu� migration migruje list� kontakt�w do pliku kadu.conf.xml (adrian)
* pliki userlist i userattribs nie s� ju� u�ywane - lista kontakt�w w kadu.conf.xml (adrian)
* modu� migration migruje list� ignorowanych do pliku kadu.conf.xml (adrian)
* lista ignorowanych jest wczytywana z kadu.conf.xml (adrian)
* lista ignorowanych zapisywana do kadu.conf.xml - plik ignored ju� nie u�ywany (adrian)
* modu� ext_sound od dzisiaj nie da si� za�adowa� jednocze�nie z innymi modu�ami
 d�wi�kowymi (joi)
* poprawka dla proxy w HttpClient (michal)
* opcja kasowania nadchodz�cych wiadomo�ci przy usuni�ciu dymka z wiadomo�ci� (serine/joi)
* dodany do autodownloadu modu� osdhints_notify (joi)
* modu� migration migruje kadu.conf do pliku kadu.conf.xml (adrian)
* modu� migration migruje wszystkie pliki konfiguracyjne do pliku kadu.conf.xml (adrian)
* poprawka segfaulta w module voice gdy karta muzyczna byla zajeta (pawel_p)
* zapisywanie wersji Qt, GCC, Kadu i czasu kompilacji do pliku backtrace (joi)
* poziomy zaawansowania w konfiguracji (vogel/joi)
* poprawa mechanizm�w okna konfiguracji w celu lepszej wsp��pracy z poziomami
 zaawansowania; aktualizacja poziom�w zaawansowania w core i w modu�ach (joi)
* okno zmiany danych o kontakcie nie znika gdy wci�niemy "Uaktualnij",
 a w jakim� polu wpisane s� b��dne dane (joi)
* animowana ikona przy nadej�ciu wiadomo�ci, grafika by SadMephisto & Arcisz (joi)
* w oknie "O programie" dodany klikalny link do strony g��wnej Kadu (joi)
* emotikony i obrazki obni�one o 2 piskele w d�� dla lepszego wy�rodkowania (joi)
* porzadki w includeach - szybsza kompilacja (pawel_p)
* aktualizacja libgadu do wersji 20050627 (joi)
* u�atwiacze dla kompilacji na MacOSX - opcje configure --without-png-checking,
 --enable-macosx, poprawiona kolejno�� opcji budowania ze statycznym Qt (joi)
* poprawiona endianowo�� libgadu (zepsuta przy aktualizacji libgadu)
 + drobne poprawki w Kadu/GaduProtocol (joi)
* modu�y dynamiczne na MacOS X (joi)
* w varia/scripts dodana wst�pna wersja skryptu tworz�cego bundle'a na
 MacOS X + ikonka aplikacji (joi)
* MacOS X: poprawki w kompilacji modu��w, poprawki skryptu instalacyjnego (joi)
* MacOS X: pozycje okien mia�y warto�� y==0, co powodowa�o zas�anianie paska
 tytu�u okna przez menu systemu (efekt tzw. "braku ramki") (joi)
* MacOS X: dodany modu� macosx_docking + szereg zmian potrzebnych temu modu�owi (joi)
* obs�uga drag & drop plik�w na okno chata (vogel/joi)
* MacOS X: poprawki w libgadu dotycz�ce endianowo�ci i obrazk�w,
 poprawne dzia�anie formatowania i obrazk�w w Kadu (joi)
* MacOS X: poprawnie wy�wietlamy rozmiar przy przesy�aniu pliku,
  domy�lna aplikacja do odtwarzania d�wi�ku w ext_sound to playsound,
  a nie play, poprawki w skrypcie instalacyjnym (joi)
* MacOS X: katalog z ustawieniami to ~/Library/Kadu, a nie ~/.kadu (joi)
* prze��czanie focusu w oknie chat do pola edycji z powrotem w��czone (joi)
* MacOS X: przywracanie ikony aplikacji po wy��czeniu programu,
  opcja "Uruchom zminimalizowany" wy��czona, ze wzgl�du na problemy z Qt (joi)
* przy dodaniu kontaktu do listy nie pojawia si� on dwukrotnie (joi)
* poprawione problemy z encjami (< > itp.) w oknie chata (joi)
* usunieto wycieki pamieci (pawel_p)
* w razie padu backup pliku kadu.conf.xml zamiast kadu.conf (adrian)
* klasa ConfigDialog zapisuje dodatkowo warto�ci w kadu.conf.xml (adrian)
* poprawa b��du typu integer overflow w libgadu mog�cego przy z�o�liwych danych
 doprowadzi� do zawieszenia Kadu lub wykonania dowolnego kodu (cho� druga mo�liwo��
 jest ma�o prawdopodobna) (joi)
* aktualizacja libgadu do wersji 20050718 (joi)
* sprawdzanie przy uruchomieniu czy katalog z danymi ma odpowiednie prawa (joi)
* usprawnienia w budowaniu: (joi)
  - Makefile'e nie powinny si� regenerowa� przy zmianach dat modyfikacji plik�w,
   regenerowanie mo�na przywr�ci� dzi�ki opcji --enable-maintainer-mode
  - modu�y: pliki cxxflags i ldflags przemianowane na .cxxflags i .ldflags
  - modu�y daj� si� zbudowa� przez make module_nazwa_modu�u
  - core: pliki *_moc.cpp l�duj� w podkatalogu moc
  - core: pliki *.o l�duj� w podkatalogu obj
* przy zwyk�ym odtwarzaniu pojedynczego d�wi�ku opr��niamy bufor urz�dzenia
 (pomaga m.in. na freebsd) (joi)
* kadu.conf i pozosta�e conf z .kadu nie s� ju� u�ywane. wszystko w kadu.conf.xml (adrian)
* poprawka t�umacze� w oknie konfiguracji (pawel_p)
* poprawka instalacji plik�w nag��wkowych w przypadku u�ycia zmiennej DESTDIR (joi)
* komunikaty dotycz�ce migracji zebrane w jedno okno + r��ne poprawki (adrian)
* poprawki w mechanizmach xml-owych plik�w konf. - pierwszy start kadu (adrian)
* poprawione od�wie�anie ikony w module desktop_docking (joi)
* przebudowa UserListy i UserBoksa: (joi)
  - pliki chat.* i userlist.* podzielone na mniejsze
  - z klasy UserList wydzielona klasa UserGroup
  - klasa UserListElement bierze pod uwag� protoko�y
  - zmiana danych kontaktu emituje sygna�y we wszystkich UserGrupach do kt�rych nale�y
  - kopiowanie UserListElement�w jest bardzo szybkie (dzi�ki zliczaniu referencji)
  - lista kontakt�w jest �ci�le spi�ta z jej graficznym odpowiednikiem (UserBox)
  - dodany mechanizm filtr�w na UserBoksa - blokuj�cy, blokowani, bez opisu,
   niedost�pni, anonimowi, grupy kontakt�w zrealizowane jako filtry
  - dodany mechanizm pozwalaj�cy zmienia� kryteria sortowania listy kontakt�w
   bez ingerencji w kod
  - og�lne uprotoko�owanie kodu (cho� i tak jest jeszcze duuu�o pracy przy tym)
* automatyczne tworzenie / aktualizacja binarnych plik�w translacji przy
 kompilacji modu��w (pan_wojtas/joi)
* usuni�cie komunikat�w ostrzegawczych przy instalacji modu��w (OBenY/joi)
* podzielenie plik�w misc.* i gadu.* na mniejsze (joi)
* alsa_sound: przed odegraniem / nagraniem pr�bki sprawdzamy czy karta
 przyjmie / zwr�ci j� (joi)
* usuni�ty kod kompatybilno�ci z Qt < 3.2, configure sprawdza wersj� Qt (joi)
* poprawki w wykrywaniu �cie�ki do Firefoksa na Gentoo (joi)
* zacz�tki klas Protocol i ProtocolsManager (joi)
* automatyczne tworzenie / aktualizacja binarnych plik�w translacji przy
 kompilacji ca�ego kadu + make clean usuwa utworzone pliki (adrian)
* restartowanie Kadu po wyborze j�zyka w wizardzie (joi)
* wydzielenie plik�w toolbar.cpp/h (adrian)
* poprawiony drobny wyciek pami�ci i losowy segfault przy zako�czeniu programu
 w "sprzyjaj�cych" okoliczno�ciach (anonimowi na li�cie i w��czony kt�ry�
 z filtr�w na list� kontakt�w) (joi)
* usuni�te kilka drobnych wyciek�w pami�ci (joi)
* poprawiona obs�uga nowej bramki Ery (Belegdol/Ron_K)
* nowe okno transfer�w dcc (Vogel/Ron_K)
* przyciski w oknie chat przeniesione do toolbar�w, pocz�tek edytowalnych toolbar�w,
 drag&drop przycisk�w, pocz�tek koncepcji akcji (adrian)
* scrolllock i autosend s� akcjami (adrian)
* zapisywanie klucza w encryption znowu dzia�a (joi)
* poprawione zapisywanie numeru gg w config_wizard (joi)
* config_wizard nie potrzebuje modu��w sound i hints do dzia�ania -
 wyrzuci�em je z jego zale�no�ci (joi)
* poprawiono wykrywanie libexecinfo (wisnia/pawel_p)
* przyciski z dolnego lewego paska okna chat zmienione na akcje (adrian)
* przyspieszenie otwierania i zamykania okna konfiguracji
	zmiana API rejestracji slot�w na otwieranie i zamykanie okna konfiguracji (pawel_p)
* wszystkie przyciski poza "wy�lij" w oknie chat s� akcjami (adrian)
* zapisywanie konfiguracji danego obszaru dokowania okna chat po dodaniu
 do niego nowego toolbara (adrian)
* przeniesienie binarnych plik�w modu��w do $prefix/lib/kadu/modules
 r��ne drobne optymalizacje (joi)
* mo�liwo�� automatycznego patchowania zewn�trznych modu��w poprzez umieszczenie
 �aty w katalogu modules/patches/nazwa_modu�u (joi)
* skrypt Instaluj poprosi o has�o roota przy deinstalacji z poziomu zwyk�ego
 u�ytkownika (Belegdol/joi)
* oddzielny nick do sms�w (Belegdol/joi)
* poprawiona obs�uga bramki Orange (akasoft/joi)
* poprawna zmiana uzytkownika i hasla w konfiguracji dla bramki Ery,
	poprawne zapisywanie (pawel_p)
* wszystkie przyciski w oknie chat s� akcjami (adrian)
* zapisywanie konfiguracji danego obszaru dokowania okna chat po dodaniu lub
 usuni�ciu przycisku, oraz dw�ch obszar�w po przeci�gni�ciu przycisku z jednego
 toolbara do drugiego (adrian)
* wydzielone pliki action.cpp/h (adrian)
* zapisana konfiguracja toolbar�w okna chat jest przywracana (adrian)
* bramka Ery obs�uguje numery zaczynaj�ce si� od 886 (joi)
* gdy rozmawiamy z anonimem, w tytule okna rozmowy nie pokazujemy jego statusu (joi)
* poprawki do drag'n'drop przycisk�w w toolbarach - przy "niedoko�czonym"
 przenoszeniu przyciski nie pozostaj� wci�ni�te (joi)
* przy przenoszeniu przycisk�w mi�dzy toolbarami l�duj� one tam gdzie je upu�cili�my,
 kolejno�� przycisk�w jest zapami�tywana (adrian)
* akcje "dodaj nowego u�ytkownika", "zmie� informacje o kontakcie", "konfiguracja",
 "poka� tylko kontakty z opisem", "poka� niedost�pnych" (adrian)
* poprawiono segfault przy zaniechaniu uruchomienia kopii kadu (pawel_p)
* wst�pna obs�uga akcji dwustanowych, akcja "wycisz d�wi�ki" (adrian)
* akcja "wy�lij plik" (adrian)
* korekta t�umaczenia na j�zyk niemiecki autorstwa Manuel Wiblishauser and Jens Zettelmeyer (Ron_K)
* konfigurowalny g��wny toolbar (adrian)
* wydzielone pliki dockarea.cpp/h i toolbutton.cpp/h (adrian)
* dodany do autodownloadu modu� firewall (joi)
* uporz�dkowana sprawa domy�lnej zawarto�ci toolbar�w (adrian)
* poprawne dzia�anie akcji "dodaj kontakt" dla anonim�w, nowa akcja "wy�lij sms" (adrian)
* zapisywanie konfiguracji toolbar�w po usuni�ciu toolbara, jego przesuni�ciu lub
 przeniesieniu do innego pola dokuj�cego (adrian)
* t�o listy kontakt�w mo�e by� obrazkiem - �ata joi'a, przerobiona przez neeo (adrian)
* mo�liwo�� przypisania akcji do konkretnej grupy p�l dokuj�cych, przypisanie akcji
 specyficznych dla okna chat do odpowiedniej grupy (adrian)
* opcja ignorowania formatowania tekstu i obrazk�w od anonim�w, domy�lnie w��czona (adrian)
* poprawione 2 b��dy w parsowaniu formatowania tekstu i obrazk�w
 (1 z nich, doprowadzaj�cy do segfaulta i wycieku du�ej ilo�ci danych
 zg�oszony zosta� przez Micha�a Gizowskiego) - UWAGA: oba b��dy maj� du�e
 znaczenie dla bezpiecze�stwa (joi)
* MacOSX: regulacja g�o�no�ci domy�lnie wy��czona (bo playsound jej nie obs�uguje),
 domy�lny katalog instalcji to Kadu.app, a nie kadu.app (joi)
* dodany do autodownloadu modu� iwait4u (joi)
* w oknie "Wy�lij SMS" przy wyborze "pustego" elementu w combie, w tym�e combie
 nie pojawia si� nick losowego u�ytkownika (joi)
* to czy dla danego przycisku w pasku narz�dziowym pokazuje si� tekstowa etykieta
 jest konfigurowalne (adrian)
* poprawione parsowanie link�w - * mo�e te� w nim wyst�powa� (joi)
* pr�ba za�o�enia nowego profilu ko�czy�a si� komunikatem "Brak numeru GG lub
 has�a" - poprawione (joi)
* poprawione importowanie i ��czenie list kontakt�w (joi)
* usuni�ty segfault przy usuwaniu ca�ej historii dla wybranego u�ytkownika (joi)
* poprawione od�wie�anie wygl�du g��wnego okna po "zastosuj" w konfiguracji
 (panel informacyjny, przycisk status�w, zak�adki grup) (joi)
* po zablokowaniu kontaktu przestawiamy jego status na niedost�pny (joi)
* kolejne poprawki w importowaniu / kasowaniu listy kontakt�w (joi)
* poprawki w skryptach buduj�cych gdy /bin/sh nie jest linkiem do basha
 (np. w FreeBSD,PLD) (joi)
* poprawiona aktualizacja opcji "Ikona nadej�cia nowej wiadomo�ci" po "zastosuj",
 poprawione od�wie�anie ikonki w docku po zmianie statusu,
 usuwanie kontrolki z okna konfiguracji przy wy�adowywaniu modu�u docking (joi)
* poprawione dodawanie anonima do listy kontakt�w (joi)
* poprawione od�wie�anie listy kontakt�w po usunie�ciu numeru gg z informacji
 o kontakcie (joi)
* poprawione od�wie�anie listy kontakt�w po odebraniu wiadomo�ci (joi)
* zapami�tywanie rozmiar�w okien / stanu szyfrowania znowu dzia�a (joi)
* kilka poprawek dotycz�cych konfiguracji obrazka w tle listy kontakt�w (joi)
* poprawki w wygl�dzie przycisk�w formatowania w oknie rozmowy (widoczne przede
 wszystkim przy ciemnej kolorystyce) (joi)
* poprawki w od�wie�aniu chata / historii (np. znikaj�ce separatory) (joi)
* poprawiony segfault gdy okno historii uruchamiane jest przy pomocy skrotu (pawel_p)
* w katalogu modules make install_nazwa_modulu instaluje tylko ten wybrany modu� (joi)
* usprawnienia w budowaniu: po configure je�eli nic si� nie zmieni�o w kadu-config.h,
 modu�y nie s� powt�rnie budowane, �ledzenie zale�no�ci dla core'a w przypadku u�ywania
 prekompilowanych nag��wk�w rzeczywi�cie dzia�a, opcja --disable-dependency-tracking
 dzia�a dla modu��w, czytelniejsze logi z kompilacji (w�a�ciwe polecenia zapisywane
 s� do kadu/logfile.txt - czyszczone przy wykonywaniu configure)
 uwaga developerzy: przy wydawaniu nowej wersji opr�cz pliku VERSION, trzeba
 zmodyfikowa� tak�e version.m4 i przebudowa� configure (./admin/configure-gen) (joi)
* nowa opcja configure "--enable-final" przyspieszaj�ca oko�o dwukrotnie kompilacj�,
 ale wymagaj�ca du�o pami�ci i nieprzydatna dla developer�w (joi)
* poprawione od�wie�anie listy kontakt�w po dopisaniu kom�rki do danych o kontakcie,
 poprawki w obs�udze kontakt�w bez numeru gg i kom�rki (joi)
* akcja "rozpocznij rozmow�", drobne zmiany/rozbudowa mechanizm�w akcji, konfigurowalne
 toolbary w oknie wyszukiwania, uwaga dosz�y dwa wpisy w zestawie ikony (adrian)
* poprawki zwi�zane z --enable-final - obs�uga zale�no�ci w modu�ach (joi)
* poprawiona mo�liwo�� otworzenia kilku okien rozmowy z poziomu okna przeszukiwania
 katalogu publicznego (joi)
* opcja blokowania przemieszczania przycisk�w na paskach narz�dziowych w menu
 kontekstowym pola dokuj�cego (adrian)
* okno zmiany statusu opisowego pojawia si� w okolicach aktualnej pozycji myszki (joi)
* przyspieszenie parsowania plik�w z histori� od 2 do 4 razy (joi)
* optymalizacje w formatowaniu wiadomo�ci wy�wietlanych w chacie/historii/... (joi)
* je�eli g��wne okno jest zminimalizowane i klikniemy lewym przyciskiem w trayu,
 to okno zostanie "odminimalizowane" (joi)
* poprawki w kompilacji dla kombinacji: --enable-final, statyczny modu�,
 zawieraj�cy pliki w C (np.: encryption) (joi)
* u�ywamy zmiennej CFLAGS, a nie CXXFLAGS do kompilacji plik�w w C (joi)
* poprawione dzia�anie opcji "Poka� kontakty, kt�re s� blokowane" po restarcie Kadu (joi)
* zapisywanie do pliku konfiguracyjnego rozmiar�w i pozycji okien rozmowy oraz
 stanu szyfrowania; opcja "Nie pokazuj opisu" w menu kontekstowym kontaktu;
 w zwi�zku z powy�szym: rozszerzenie API userlisty o mo�liwo�� zapisania
 dowolnych danych razem z kontaktem (joi)
* dodany do autodownloadu modu� exec_notify (joi)
* mo�liwo�� dodawania nowych zdarze� do modu�u notify przez inne modu�y,
 powiadomienie o tym, �e kto� chce nam przys�a� plik (Vogel/joi)
* argument "handled" w sygna�ach zwi�zanych z klawiatur� w klasie Chat (googie/adrian)
* dost�p do menu toolbaru z menu przycisku i do menu panelu z menu toolbaru (adrian)
* poprawka w od�wie�aniu chata / historii (po zmianie tekstu w oknie) (joi)
* dodanie adres�w 3 nowych serwer�w gg (joi)
* obej�cie buga w Qt: je�eli po obrazku/emotikonie jest spacja, to wymu�my jej pokazanie (joi)
* dodano do autodownloadu ikony glass autorstwa Mariusza Walugi (Ron_K)
* kopiowanie opisu i danych personalnych z menu kontekstowego listy kontakt�w (OBenY/joi)
* kopiowanie danych personalnych u�ywa parsera Kadu (w�asn� sk�adni� mo�na
 ustawi� przez plik konfiguracyjny: General/CopyPersonalDataSyntax) (joi)
* poprawiony wyst�puj�cy od dawna b��d (gdzie� od 0.3.7) zwi�zany z ��czeniem si�
 z serwerem gg: je�eli limit czasu ��czenia przekraczany by� w po�owie procedury
 logowania, to sprawdzanie timeout�w by�o wy��czane w nadziei, �e za chwil�
 si� po��czymy; niestety od czasu do czasu zdarza si�, �e serwer po tym fakcie
 pada, a Kadu pozostawa�o niepo��czone i nie pr�bowa�o nic z tym zrobi�... (joi)
* nowe zdarzenie w module notify: najechanie na kontakt na li�cie kontakt�w
 i odczekanie sekundy - obs�ugiwane w tej chwili przez modu� hints (joi)
* konfiguracja sk�adni powy�szego (joi)
* dodano do autodownloadu ikony glass16 i glass22 usunieto link do starego zestawu (dylemat/Ron_K)
* limit do 5 odbieranych obrazk�w w jednej wiadomo�ci (adrian)
* u�ywamy fcntl zamiast flock do blokowania profilu (dzia�a na NFSie) (joi)
* gdy zostawimy otwarte g��wne okno na innym pulpicie i klikniemy na trayu,
 to Kadu przeniesie na bie��cy pulpit (joi)
* rozwi�zane problemy z dokowaniem: (joi)
  - GNOME: gdy "obszar powiadamiania" uruchamia si� p��niej ni� Kadu
  - GNOME: jednopikselowa ikona (obej�cie jakiego� buga w gnome)
  - gdy systray pada i zostaje ponownie uruchomiony, Kadu ponownie si� dokuje
* ka�dy modu� powiadamiaj�cy mo�e sam zdecydowa� o tym co wy�wietli
 po najechaniu myszk� na kontakt (joi)
* poprawione wykrywanie padu traya na GNOME i XFCE (joi)
* rozszerzona sk�adnia parsera Kadu: (joi)
  - mo�liwo�� zdefiniowania dowolnej ilo�ci zmiennych globalnych o sk�adni ${NAZWA}
   przyk�adowe zmienne: HOME, KADU_CONFIG, DATA_PATH, LIB_PATH
  - @{IKONA} zwraca �cie�k� do pliku o nazwie "IKONA" w bie��cym zestawie ikon
  - mo�liwo�� eskejpowania znak�w specjalnych przy pomocy backslasha
  - modu�y mog� dodawa� w�asne zmienne poprzez zarejestrowanie funkcji
   zwracaj�cej odpowiedni napis; sk�adnia: #{NAZWA}
  - wykownywanie polece� mo�e by� zapisywane tak�e jako `{cmd} (zamiast `cmd')
* wydzielenie parsera do oddzielnego pliku (joi)
* �atka dodaj�ca sygna� przy aktywowaniu okna chat (pan_wojtas/joi)
* style w oknie rozmowy: Kadu, Hapi, IRC, w�asny (cheester,spav,joi)
* usuni�ty denerwuj�cy problem przeskakiwania listy kontakt�w przy zmianie
 czyjego� statusu (joi)
* optymalizacje w dzia�aniu przy ��czeniu si� z serwerem; ikonka w trayu
 nie zacina si� gdy serwery natychmiastowo odrzucaj� po��czenie (p��niej wycofane) (joi)
* rozwi�zany jeszcze jeden problem z list� kontakt�w: je�eli zaznaczymy
 sobie jaki� kontakt, przesuniemy suwak gdzie indziej, ukryjemy okno programu
 i je przywr�cimy, to suwak wraca na w�a�ciw� pozycj� (joi)
* poprawiony segfault przy zamykaniu modu�u hints, gdy zosta� jeszcze jaki� dymek (joi)
* mo�liwo�� zaprzeczenia sprawdzania niepusto�ci napis�w w parserze, przyk�ad:
 [opis: %d][!brak opisu%d], do zaprzeczania przy sprawdzaniu istnienia pliku
 mo�na u�y� ! zamiast ~ (joi)
* nowe sygna�y w klasie UserGroup dotycz�ce zdarze�, emitowane po zako�czeniu
 zmian + dostosowanie reszty Kadu do tego - ok. 5% przyspieszenia w czasie
 uruchamiania+zamykania (joi)
* poprawka b��du wprowadzonego dzie� wcze�niej do parsera (joi)
* je�eli sami przestawili�my status na niedost�pny, to wy��czamy autoawaya (joi)
* rozwi�zane (chyba ostatnie) problemy z zanikaniem separator�w w oknie
 rozmowy i historii (joi)
* przy w��czonym usuwaniu nag��wk�w po wyczyszczeniu okna chat nag��wek
 pojawia si� z powrotem (neeo/joi)
* zapami�tywanie rozmiaru okna "Znajd� kontakt w katalogu" (neeo/joi)
* przy wyszukiwaniu po numerze odznaczamy opcj� "tylko aktywni", bo serwer
 nie zwr�ci nam �adnych danych je�eli kontakt jest niedost�pny (neeo/joi)
* przy wy��czaniu Kadu (a w�a�ciwie przy wy�adowywaniu kt�rego� z modu��w
 *_docking) nie pokazujemy na u�amek sekundy g��wnego okna programu (joi)
* troch� optymalizacji zwi�zanych z uruchamianiem/zamykaniem programu
 (kolejne 5%): zapisywanie pliku konfiguracyjnego tylko raz,
 racjonalniejszy dost�p do czcionek (joi)
* przy zmiennej �rodowiskowej SHOW_TIMES ustawionej na 1 i kompilacji
 z --enable-debug, na konsoli dostajemy czasy ka�dego kdebuga w formacie:
 "ilo�� sekund od 1.1.1970":"ilo�� mikrosekund od pocz�tku sekundy":"r��nica
 w mikrosekundach od ostatniego debuga" (joi)
* przy ustawionej zmiennej CONFIG_DIR, je�eli katalog nie istnieje, to zostanie
 on utworzony (joi)
* definicje styli okna rozmowy wydzielone jako klasy do chat_styles.cpp/h (adrian)
* formatowanie wiadomo�ci wydzielone jako funkcja formatMessage
 w klasie ChatMessage (adrian)
* klasy ChatColors, OwnChatColors, UserChatColors (adrian)
* usuni�ta mo�liwo�� wy��czenia zapisywania rozmiaru g��wnego okna (joi)
* poprawiony uk�ad widget�w w oknie konfiguracji przy innych poziomach ni� "Ekspert" (joi)
* usuni�ta zabugowana i rzadko u�ywana opcja skrolowania wiadomo�ci w chacie w g�r� (joi)
* w oknach: eksportu listy kontakt�w, wyszukiwania kontakt�w, mened�erze modu��w,
 o programie, ignorowanych, informacji o kontakcie, w�asnych danych personalnych,
 wyboru �cie�ek (konfiguracja), przypominania has�a, rejestracji nowego konta,
 zmiany has�a, wyrejestrowania konta zrobione obej�cie b��du w Qt, dzi�ki kt�remu
 mo�na by�o zmniejszy� rozmiar okna poni�ej minimalnego rozmiaru (joi)
* dodano nowe emotikony autorstwa Mariusza Walugi uzupelniajace kompatybilnosc z GG7
 Licencja GPL szczegoly w pliku czytaj.txt (Ron_K)
* stary zestaw emotikon w autodownloadzie (Ron_K)
* mechanizm autodownloadu zestaw�w emotikon�w (Ron_K, adrian)
* mo�liwo�� zapisania obrazka z okna rozmowy przez wybranie opcji w menu
 kontekstowym (montor,joi)
* optymalizacje w kodzie dotycz�cym XMLowego pliku konfiguracyjnego - skr�cenie
 czasu uruchamiania+zamykania o ok. 8% (joi)
* teksty, kt�re przyjmuje ConfigDialog::add*() przekazywane s� jako const char *,
 a nie QString, bo i tak b�d� one t�umaczone (a co za tym idzie rzutowane na char *);
 przy okazji binarka kadu zmala�a o 50 kB (joi)
* poprawiona wywrotka przy wy�adowywaniu modu�u dcc (joi)
* ======= FEATURE FREEZE ======= (adrian)
* poprawka b��du przy zapisywaniu obrazka z chata - je�eli okno nie by�o
 wype�nione tekstem i klikn��o si� poni�ej obrazka (na tle), to w menu
 kontekstowym dost�pna by�a opcja zapisu obrazka (montor/joi)
* usuni�te kilka niewielkich wyciek�w pami�ci + og�lne sprz�tanie w ConfigDialogu (joi)
* przechwytujemy b��dy, kt�re wy�apuje Qt i kolorujemy je wraz z pokazaniem
 backtrace'a (joi)
* klasa Action nie dziedziczy ju� z QAction, co rozwi�zuje problem ze skr�tami
 klawiszowymi (montor/adrian)
* poprawka wywrotki w module encryption gdy dostajemy od serwera wiadomo�� o d�ugo�ci 0 (joi)
* przestawiona domy�lna sk�adnia panelu informacyjnego na sk�adni� Dorregaraya (joi)
* menu zmiany statusu, po klikni�ciu na trayu, pojawia si� 10 pikseli od miejsca
 klikni�cia (a nie dok�adnie w) (joi)
* uproszczenie kodu sprawdzaj�cego poprawno�� numeru gg w oknie danych o kontakcie (neeo/joi)
* aktualizacja libgadu do wersji 20060518 + zmiany w Kadu dotycz�ce obs�ugi
 nowych b��d�w zwracanych przez libgadu (neeo/joi)
* default_sms, bramka Ery: okienko z ilo�ci� pozosta�ych sms�w, pole podpis
 doklejane jest do tre�ci wiadomo�ci, poprawione komunikaty o b��dach,
 usuni�te polskie znaki z wiadomo�ci (neeo/joi)
* szereg usprawnie� dotycz�cych sprawdzania poprawno�ci wpisanych danych
 w oknie szukania kontakt�w w katalogu (neeo/joi)
* przy wybraniu opcji "ukryj niedost�pnych" pokazujemy ukrytych (Kubi�/joi)
* poprawione dzia�anie funkcji unicode2std i unicode2latinUrl (joi)
* poprawka wywrotki w alsa_sound (u mnie pojawia�a si� gdy gra� amarok 1.4
 przez xine z wyj�ciem alsa) (joi)
* szereg drobnych poprawek (~200), kt�re wynik�y z zastosowania do kompilacji flag
 -Wextra -Weffc++: niezainicjowane lub nieu�ywane zmienne, zabezpieczenia przed
 niew�a�ciwym u�yciem - brak konstruktor�w kopiuj�cych, operator�w przypisania (joi)
* usuni�te kilka drobnych wyciek�w pami�ci (joi)
* drobne optymalizacje w formatowaniu wiadomo�ci gdy wy��czone jest usuwanie nag��wk�w (neeo/joi)
* nie mo�na otworzy� okna rozmowy:
 - z samym sob� z poziomu okna wyszukiwania w katalogu
 - z kontaktem, kt�ry ma tylko numer telefonu przy pomocy przycisku w g��wnym toolbarze
 (neeo/joi)
* autoresponder korzysta z parsera Kadu (joi)
* nowe emotikony "Penguins" - stare odesz�y do lamusa (Ron_K)
* kilka poprawek zwi�zanych z nowymi emotikonami (joi)
* automatyczne usuwanie zako�czonych transfer�w z "okna przesy�ania plik�w" (Vogel/joi)
* poprawiona obs�uga skr�t�w klawiszowych w oknie rozmowy (joi)
* drobne optymalizacje (neeo/joi)
* poprawka wywrotki przy pierwszym wej�ciu do konfiguracji je�eli locale ustawione
 by�y na inne ni�: pl|de|it|en|fr (joi)
* usuni�cie, pojawiaj�cego si� na konsoli, ostrze�enia od Qt przy otworzeniu okna rozmowy (joi)
* poprawione przenoszenie (drag and drop) kontakt�w pomi�dzy grupami (joi)
* mo�liwo�� dodania (a nie tylko przeniesienia) u�ytkownika do grupy przy pomocy
 "drag and drop" (joi)
* b��dy w toolbarach: akcja "Wyszukaj w katalogu" odpalana z g��wnego toolbara
 nie powinna szuka� w katalogu aktualnie wybranego u�ytkowika; w oknie szukania
 klikni�cie na "dodaj kontakt" dla numeru, kt�ry ju� mamy na li�cie kontakt�w
 powoduje otwarcie pustego okna (neeo/joi)
* obej�cie zepsutego (?) libca na FreeBSD - sortowanie listy kontakt�w bez
 uwzgl�dniania wielko�ci liter (joi)
* poprawka skalowania g��wnego okna - menu potrafi�o zas�oni� toolbar (pinkworm/joi)
* drobna optymalizacja w okre�laniu listy dost�pnych kontakt�w i zmiana
 w traktowaniu kontakt�w blokuj�cych - uznajemy ich za dost�pnych (tak jak w 0.4.x) (neeo/joi)
* przed usuni�ciem toolbara pytamy si� czy u�ytkownik naprawd� chce go usun��
 + poprawki 2 segfault�w (neeo,joi)
* nowa akcja: ignoruj u�ytkownika/konferencj� (neeo,joi)
* kolejne poprawki zwi�zane z layoutem g��wnego okna (joi)
* pe�na dowolno�� w umieszcaniu toolbar�w w oknie rozmowy (zamiast tylko na �rodku
 i na dole), po usuni�ciu toolbara przestrze� po nim znika, etykietk� z napisem
 "Okno edycji:" mo�na usun�� ustawiaj�c zmienn� Chat/ShowEditWindowLabel w pliku
 konfiguracyjnym (joi)
* dopisane do rotacji 3 nowe adresy serwer�w gg (joi)
* dodane do autodownloadu 3 modu�y: filtering, powerkadu, profiles (joi)
* zapisywanie konfiguracji do tymczasowego pliku, a p��niej zmiana nazwy na docelowy,
 �eby unikn�� wyczyszczenia pliku w przypadku segfaulta (joi)
* w przypadku problem�w z otwarciem plik�w konfiguracyjnych lub dost�pu do karty d�wi�kowej,
 wypisujemy komunikaty o b��dach tak�e gdy --enable-debug jest wy��czone (joi)
* gdy ustawiona jest zmienna �rodowiskowa MEASURE_TIME, Kadu mierzy czas uruchomienia,
 dzia�ania, zamykania i wyrzuca te dane na konsol�, u�yteczne razem ze zmienn�
 CLOSE_AFTER (czas w milisekundach, po kt�rym program zostanie zamkni�ty) (joi)
* niewielka poprawka do skryptu configure, pomagaj�ca w kompilacji na OpenBSD (Prezu/joi)
* nowa akcja: "Blokuj kontakt" (neeo/joi)
* czyszczenie okna rozmowy nie powoduje ju� ukradni�cie focusu (Juzef/joi)
* poprawne ustalenie proporcji w oknie rozmowy + poprawka wygl�du okna konferencji (montor/joi)
* poprawna inicjalizacja przy ca�kowicie pustym pliku konfiguracyjnym (Juzef/joi)
* notify: przy wybranej opcji "Powiadamiaj o wszystkich kontaktach" pomijamy siebie (Juzef,neeo/joi)
* je�eli nie podamy kryteri�w, szukanie w katalogu publicznym jest niemo�liwe (Vogel,neeo/joi)
* poprawna obs�uga b��d�w odczytu obrazk�w do wys�ania (joi)
* poprawna obs�uga opcji configure: --libdir --datadir --bindir (ustawiane przez
 m.in. przez rpmbuild) (joi)
* zachowujemy uprawnienia do plik�w .so przy instalacji modu��w (joi)
* aktualizacja gnuconfig do wersji 2006.08.14 (joi)
* opcja umo�liwiaj�ca w��czenie obs�ugi uruchamiania polece� w parserze
 (domy�lnie wy��czona) (joi)
* poprawiony b��d wy�wietlania (w dymkach nad list� kontakt�w) danych dla innych
 kontakt�w, w przypadku gdy jest kilka o tej samej warto�ci pola 'wy�wietl' (joi)
* przy imporcie listy kontakt�w prawid�owo do��czamy dane os�b, kt�re u nas
 wyst�puj� jako tzw. "anonimy" (czyli np. gdy odezwa�y si� do nas przy pustej
 li�cie kontakt�w) (joi)
* poprawiony b��d niezapisywania si� ostatniego statusu na czystym profilu (joi)
* kilka b��d�w zwi�zanych z niezapisywaniem si� domy�lnych warto�ci opcji (joi)
* usuni�ta wywrotka w obs�udze dymk�w nad list� kontakt�w (po przeci�gni�ciu
 kontaktu poza okno programu i najechaniu na pokazuj�cy si� dymek) (joi)
* poprawiona wywrotka programu (na �wie�ym profilu) w chwili otwarcia okna
 rozmowy, je�eli nie by�o zainstalowanego zestawu emotikon 'penguins' (joi)
* poprawiony b��d niezapisywania si� ostatnio widocznej grupy kontakt�w (joi)
* spora optymalizacja wy�wietlania animowanych emotikon/obrazk�w,
 poprawione problemy ze znikaniem separator�w w oknie rozmowy,
 mo�liwo�� ustawienia obrazka w tle oknie rozmowy - na razie oznaczone
 jako eksperymentalna (joi)
* drobne optymalizacje (neeo)
* nowe pule numer�w telefon�w u wszystkich operator�w (neeo)
* budowanie: w katalogach modu��w tworz� si� proste Makefile'e (cele: all,
 install, clean, distclean) (joi)
* budowanie: poprawa b��du tworzenia pustych plik�w zale�no�ci przy --enable-final (joi)
* poprawiony b��d usuwania tekstu <span style=""></span> z tre�ci wiadomo�ci (joi)
* poprawione akcje ignorowania i blokowania (neeo)
* usuni�ta, zgodnie z TODO, metoda GaduProtocol::logout() (neeo)
* drobna optymalizacja w GaduProtocol (neeo)
* poprawiona obs�uga sytuacji gdy Kadu uruchamiane jest przez link symboliczny
 (np. gdy wrzuci si� Kadu do autostartu w KDE) (joi)
* wycofanie zmian (z 11 i 12 marca) w obs�udze b��d�w po��czenia, kt�re powodowa�y,
 �e Kadu nie zauwa�a�o, �e serwer zerwa� po��czenie (joi)
* dodanie mo�liwo�ci zapisywania log�w do pliku w /tmp, a nie na konsol� -
 opcja SaveStdErr w sekcji General + mo�liwo�� zmiany tej warto�ci
 przez zmienn� �rodowiskow� SAVE_STDERR (0 lub 1) (joi)
* poprawione wykrywanie �cie�ki do firefoksa na ubuntu (joi)
* domy�lnie w��czona opcja ukrywania podstawowych modu��w w oknie mened�era modu��w (joi)
* dodana mo�liwo�� ustawienia wysoko�ci separator�w w oknie rozmowy (joi)
* zaaplikowana �ata Vogela porz�dkuj�ca konfigurowalne toolbary (adrian)
* poprawiono kilka b��d�w zwi�zanych z p�ywaj�cymi toolbarami (adrian)
* alsa_sound: wymuszamy rozpocz�cie nagrywania, bo od alsy 1.0.12 lub 1.0.13
 jest to konieczne (inaczej nic nie nagramy) (joi)
* migracja znowu dzia�a (przez 7 miesi�cy nikt tego nie zauwa�y�!) (joi)
* jako �e od 0.5 modu� ext_sound koliduje z innymi modu�ami d�wi�kowymi,
 to wy��czamy go przy migracji, dzi�ki czemu przy nast�pnym uruchomieniu
 nie dostaniemy brzydkiej wiadomo�ci o konflikcie modu��w (joi)
* zaaplikowana �ata montora, poprawiaj�ca dzia�anie akcji typu toggle (neeo)
* poprawki w akcjach ukrywaj�cych kontakty niedost�pne i bez opisu,
 oraz akcji wysy�ania wiadomo�ci (neeo)
* nie pokazujemy g��wnego okna programu przy zamykaniu sesji gdy tacka systemowa
 / obszar powiadamiania / itp. wy��cza si� przed Kadu (joi)
* je�eli przy starcie programu nie uda si� otworzy� g��wnego pliku konfiguracyjnego,
 to pr�bujemy otworzy� ostatni backup; zaraz po uruchomieniu i tu� przed procedur�
 zamkni�cia robimy kopi� pliku konfiguracyjnego (joi)
* przycisk szyfrowania ustawia poprawny stan po dodaniu do okna rozmowy (neeo)
* konfigurowalna liczba obrazk�w odbieranych w ci�gu minuty (Juzef,neeo)
* poprawione zasi�gi niekt�rych akcji (neeo)
* poprawka poprawki w module encryption - wiadomo�ci by�y szyfrowane dwukrotnie (neeo)
* poprawione zachowanie akcji w oknie wyszukiwania - akcje otrzymuj� poprawny
 stan po dodaniu do toolbara (neeo)
* przy blokowaniu anonimowych kontakt�w pojawia sie komunikat informacyjny (neeo)
* zmienione dzia�anie akcji blokuj�cej dla kilku kontakt�w - odblokowanie
 nast�puje wy��cznie, gdy wszyscy byli zablokowani, w przeciwnym wypadku
 niezablokowane kontakty zostaj� zablokowane (neeo)
* poprawny zapis w historii wiadomo�ci SMS zawieraj�cych znaki <> (montor/neeo)
* pozycje "Wyczy�� histori�" i "Poka� histori�" nie s� blokowane dla nas samych
 w popupie na li�cie kontakt�w (montor/neeo)
* dodany do autodownloadu modu� advanced_userlist (joi)
* 0.5.0-rc1
* poprawka instalacji modu��w przy make install_nazwamodu�u gdy katalogi docelowe
 jeszcze nie istniej� (joi)
* poprawka parsera Kadu, kt�ry usuwa� wszystkie znaki przed ']}, je�eli
 nie by�o wcze�niej (odpowiednio) znak�w `[{ (joi)
* wysoko�� pola edycji w oknie rozmowy nie zmienia si� przy zmianie rozmiaru
 ca�ego okna (FuKu/joi)
* poprawka wywrotki gdy w trakcie szukania serwera w konfiguracji zostanie zmieniona
 lista serwer�w (joi)
* poprawione budowanie paczki na MacOSX (joi)
* akcje nie umo�liwiaj� blokowania i ignorowania nas samych (neeo)
* poprawione wykrywanie przegl�darki Safari na MacOSX (joi)
* usuni�ty niewielki wyciek pami�ci przy ka�dej akcji wywo�ywanej przez
 przycisk z g��wnego okna (joi)
* poprawka wywrotki przy usuwaniu przycisku z toolbara wyci�gni�tego poza okno (joi)
* poprawka wywrotki w oknie szukania w katalogu przy naci�ni�ciu "rozmowa" lub
 "dodaj wybrany kontakt" gdy �adna pozycja nie jest zaznaczona (joi)
* usuni�ty niewielki wyciek pami�ci przy ka�dej akcji wywo�ywanej przez
 przycisk z okna szukania w katalogu publicznym (joi)
* poprawione kilka drobnych b��d�w przy wyborze przegl�darki www (arvenil/joi)
* poprawka b��du mo�liwo�ci utworzenia grupy z�o�onej z samych cyfr,
 z przecinkiem lub �rednikiem przy przeci�gni�ciu kontaktu na pasek zak�adek (joi)
* niewielkie poprawki w wygl�dzie okien: wysy�ania sms�w, szukania w katalogu publicznym,
 informacji o kontakcie (joi)
* przy okre�laniu kiedy ma si� pojawi� dymek nad list� kontakt�w, olewamy
 zdarzenia zatrzymania/ruszenia rolk� w myszce, maj�ce �r�d�o poza list�
 kontakt�w (gdy Qt jednak decyduje si� nam je przekaza�) (joi)
* gdy nie ma za�adowanego �adnego z modu��w *_docking lub gdy za�adowany jest
 macosx_docking, to anonimowe kontakty z nadchodz�cymi wiadomo�ciami znowu
 wy�wietlane s� na li�cie kontakt�w (joi)
* autoresponder: domy�lnie w��czona opcja ignorowania konferencji (joi)
* MacOSX: �adniejsza ikonka aplikacji (MAX/joi)
* blokowanie pask�w narz�dziowych dzia�a jak powinno - nie da si� zrobi� nic (joi)
* poprawka kompatybilno�ci autodownloadu ze starymi shellami (m.in. na MacOSX) -
 autodownload wywraca� si� na starym zestawie emotikon (joi)
* dodany skrypt u�atwiaj�cy tworzenie Universal Binary dla MacOSX (MAX, joi)
* 0.5.0-rc2
* poprawiony b��d w oknie wyszukiwania, umo�liwiaj�cy odblokowanie akcji szukania
 bez wcze�niejszego wype�nienia kryteri�w (neeo)
* przyciski "Ok" i "Anuluj" w oknie wpisywania tokena przy wysy�aniu sms�w
 do Orange (joi)

+++ wersja 0.4.0 (16.04.2005)
* patch kida, poprawiaj�cy wygl�d okna zarz�dzania �cie�kami do plik�w
 w oknie konfiguracji (adrian)
* poprawione 2 b��dy zwi�zane z dymkami i docking gdy te pierwsze s� wy��czone (joi)
* patch vogela przenosz�cy obs�ug� zdarzenia zmiany statusu przez kontakt do
 klasy GaduProtocol (adrian)
* tylko jedna para funkcji escapuj�cych: HtmlDocument::(un)escapeText (adrian)
* na�o�ony patch znany pod nazw� kadu-speedup oraz wsp��dzia�aj�cy
 patch joia kadu-speech (adrian)
* porz�dki w dcc cz��� pierwsza - wydzielenie klasy FileDccSocket (adrian)
* teksty w dialogu wyboru obrazka t�umacz� si� (chilek)
* tytu� g��wnego paska narz�dziowego t�umaczy si� (chilek)
* kolejny porz�dkuj�cy patch vogela - sloty z EventManagera (adrian)
* �atka bugiego dodaj�ca opcj� pokazywania tylko kontakt�w z opisami (adrian)
* paragrafy zamiast tabelek w historii i chacie wed�ug pomys�u chilka, gdy _wy��czone_
 s� animowane emotikony; przy w��czonych animowanych emotikonach kopiowanie tekstu
 wraz z odpowiadaj�cym tekstem; usuni�cie wariowania pionowego suwaka w chacie przy
 kopiowaniu, BUG_ID=285, BUG_ID=34, BUG_ID=203, topic=27166 (joi)
* okno importu/eksportu: nie pokazujemy uin�w r�wnych zero (chilek)
* usuni�ty wyciek pami�ci w Chacie (po wczorejszych zmianach) (joi)
* poprawione czyszczenie okna Chatu (joi)
* po ostatnich zabawach Vogela/Adriana/Chilka nie dzia�a�o odbieranie
 wiadomo�ci - poprawione (joi)
* kolejny porz�dkuj�cy patch vogela - likwidacja EventManagera (adrian)
* patch kida przerabiaj�cy dialogi wyboru �cie�ek do zestaw�w oraz
 edycji informacji o kontakcie na modalne (adrian)
* po ostatnich zmianach vogela/kida/adriana/joi-a nie kompilowa� si� autoresponder;
 postuluj� zmian� wersji na 0.3.10-cvs (chilek)
* modu�y echo, kadu_speech znowu sie kompiluj� po zmianach vogela ;) (michal)
* porz�dki w dcc cz��� druga - powstanie klasy DccManager z cz��ci kodu
 znajduj�cego si� uprzednio w klasie Kadu (adrian)
* �atka bugiego udost�pniaj�ca opcj� wyr�wnania ikon status�w do nazwy
 kontaktu przy w��czonej opcji opis�w na li�cie kontakt�w (adrian)
* patch vogela usuwaj�cy zmienne globalne kadusnr, kadusnw plus inne
 drobne porz�dki z tym zwi�zane (adrian)
* porz�dki w dcc cz��� trzecia - przeniesienie reszty kodu dotycz�cego dcc
 z klasy Kadu do klasy DccManager (adrian)
* porz�dki w dcc cz��� czwarta - przeniesienie kodu dotycz�cego dcc
 z klasy EventConfigSlots to klasy DccManager (adrian)
* porz�dki w dcc cz��� pi�ta - kod w dcc.cpp/h nie jest ju� wykorzystywany
 w innych miejsach kadu, przygotowanie do wydzielenia modu�u (adrian)
* patch vogela usuwaj�cy klas� EventConfigSlots (adrian)
* usuni�te zb�dne ju� pliki events.cpp, events.h (adrian)
* wydzielenie modu�u dcc, domy�lnie statyczny (adrian)
* po uruchomieniu jako root kadu wy�wietla ostrze�enie (adrian)
* �atka vogela usuwaj�ca wi�kszo�� zmiennych globalnych z gadu.h (adrian)
* modu�y dcc i voice nie korzystaj� ju� z funkcji libgadu, jedynie z metod
 klasy GaduProtocol, wywalone zb�dne zmienne globalne z modu�u dcc (adrian)
* gdy za�adowaniu modu�u nie jest mo�liwe w komunikacie jest pokazywana
 nazwa modu�u (michal)
* �atka dorregaray'a dodaj�ca do modu�u autorespondera opcj� jednokrotnej
 tylko odpowiedzi na czyj�� wiadomo�� (adrian)
* �atka dorregaray'a dodaj�ca do modu�u autoaway opcje automatycznej zmiany
 na status ukryty oraz automatycznego roz��czania si� si� (adrian)
* drobna poprawka mania dla dla gcc 2.95.2 (adrian)
* poprawka zachowania okna czat, historii, panela informacyjnego przy
 altnickach zawieraj�cych znaki specjalne html, np. znak mniejszo�ci (adrian)
* w konfiguracji wygl�d�w dymk�w, w pozycji wyboru powiadomienia dodana
 pozycja "Set for all" (mast3r)
* w konfiguracji mo�na wybra� jaki styl Qt ma zosta� u�yty (michal)
* patch dorregaray'a dodaj�ca do modu�u autoaway opcj� automatycznej
 zmiany opisu, ew. doklejenia czego� do poprzedniego (adrian)
* wydzielenie do modu�u rejestracji/wyrejestrowania konta,
 zmiany/przypominania has�a (joi)
* patch porz�dkuj�cy vogela - klasa reprezentuj�ca status (adrian)
* 2 �atki Vogela na 2 b��dy: segfault przy wy��czaniu Kadu oraz brak
 po��czenia z serwerami (joi)
* drobne poprawki w api klasy Status (adrian)
* usuwanie kontrolek z konfiguracji przy wy�adowywaniu modu�u dcc (joi)
* poprawki w kodzie obs�ugi naszego statusu (adrian)
* dcc nie u�ywa bezpo�rednio mechanizmu zdarze� qt + po poproszeniu
 odbiorcy o nazwi�zanie po��czenia czekamy tylko 3 sek. (adrian)
* dalsza walka vogela ze statusami - sygna� changingStatus (adrian)
* drobne optymalizacje libgadu, IconsManagera, GaduSocketNotifiers (joi)
* �atka vogela - porz�dki w tokenach i przenosiny klasy Status (adrian)
* eskejpowanie znak�w htmla przy zapisie do historii status�w z opisami (joi)
* poprawione parsowanie wiadomo�ci pod k�tem obrazk�w je�eli w tre�ci
 wiadomo�ci przed obrazkiem gdzie� pojawi� si� znak ']' (joi)
* wydzielone modu�y notify, window_notify, hints (domy�lnie statyczne)
 modu�y sound i speech wymagaj� modu�u notify, dodane nowe rodzaje zdarze� d�wi�kowych
 modu�y d�wi�kowe zmodyfikowane do nowego sound
 usuni�ty b��d w hintach powoduj�cy b��dne zapisanie warto�ci czasu znikania
 hinty przy ustawieniu w�asnej pozycji nie wyje�d�aj� poza ekran
 zmiana wygl�du zak�adki "Dymki" w konfiguracji
 ConfigDialog: dodane ulepszone addComboBox (automatycznie zapisuj�ce sw�j stan),
   dodana nowa kontrolka poprzez addVRadioGroup, addHRadioGroup
 (joi)
* �atka SadMephisto dodaj�ca do modu�u mo�liwo�� wyboru koloru szyfrowanych
 wiadomo�ci (joi)
* usuwanie kontrolek z konfiguracji przy wy�adowywaniu modu�u encryption
 skr�cenie kodu dodaj�cego ColorButtony do konfiguracji (joi)
* �atka Vogela ustawiaj�ca w�a�ciw� ikon� statusu przy ��czeniu si� z serwerem (joi)
* wy�wietlanie w�asnego statusu na li�cie kontakt�w znowu dzia�a (na razie ;)) (joi)
* usuni�ty b��d powoduj�cy otwarcie okna rozmowy przy naci�ni�ciu entera
 na li�cie kontak�w mimo braku zaznaczenia (joi)
* mo�liwo�� wy��czenia dymka w trayu (tego z w�asnym statusem i opisem co kt�ry
 klawisz myszki robi) (joi)
* usuni�ty segfault w module encryption przy odbiorze klucza (joi)
* drobna przebudowa powiadamiania z usuni�ciem kilku b��d�w
 opcja ignorowania zmian status�w zaraz po po��czeniu z serwerem
 uproszczenie modu��w d�wi�kowych (joi)
* usuwanie kolejnych zb�dnych tag�w z wiadomo�ci (<wsp></wsp>) (joi)
* mo�liwo�� wy��czenia dymka nad list� kontakt�w (joi)
* rozwi�zanie problem�w z krzakami zamiast polskich znak�w
 w smsach wys�anych przez bramk� idei (joi)
* konfigurowalna ilo�� ostatnich opis�w (joi)
* mo�liwo�� wybrania rogu, od kt�rego b�dzie liczona pozycja dymk�w (joi)
* ulepszona konfiguracja grup kontakt�w (joi)
* okna chat�w w gnome nie powinny wyskakiwa� poza ekranem (joi)
* mo�liwo�� wy��czenia pokazywania blokowanych i blokuj�cych na li�cie kontakt�w (joi)
* drobne poprawki do translacji (Ron_K)
* porz�dki i poprawiona kompatybilno�� z Qt < 3.2 (joi)
* poprawa b��du powiadomie� - funkcja dzia�a�a tylko przy w��czonej
 opcji powiadamiania o wszystkich kontaktach (joi)
* poprawa g�upiego b��du w hintach - domy�lne warto�ci ustalane by�y dla
 modu�u window_notify (joi)
* zak�adki w konfiguracji mog� mie� ikonki (o ile b�d� w zestawie) (joi)
* poprawki w hintach dla modu�u tcl_scripting (joi)
* w konfiguracji kolejny pseudo widget - "RadioGroup" (joi)
* �ata Vogela na obs�ug� status�w + moje zmiany, co by to dzia�a�o ;) + drobne
 optymalizacje (joi)
* je�eli w trakcie �adowania modu�u autoaway ustawiony by� status dost�pny,
 to modu� nie startowa� prawid�owo - poprawione (joi)
* wyb�r przegl�darki do otwierania link�w - patch Dorregaraya i moje spoore zmiany (joi)
* poprawka Vogela na status "Tylko dla znajomych" (odznaczanie si� checkboksa
 przy po��czeniu) (joi)
* poprawiony b��d wy�wietlania statusu "niedost�pny z opisem" (joi)
* autodownload obs�uguje archiwa w formacie tar.gz i tar.bz2 (adrian)
* autodownload potrafi obs�u�y� archiwum zawieraj�ce katalog zgodny z nazw�
 archiwum a nie z nazw� modu�u lub zestawu - normalizuje nazw� (adrian)
* mo�liwo�� konfiguracji zestaw�w icon w pliku .config i obs�uga autodownload,
 przygotowane zestawy crystal16 i crystal22 (adrian)
* kolejne poprawki Vogela na obs�ug� status�w (joi)
* drobne poprawki do wyboru przegl�darki: konfiguracja konquerora
 i poprawka do firefoxa na debianie (joi)
* zapami�tywanie stanu szyfrowania przy zamkni�ciu okna chatu (joi)
* dodany modu� desktop_docking autorstwa Dorregaraya, s�u��cy symulacji dokowania
 przy pomocy ma�ego okna z ustawion� flag� "zawsze na wierzchu" (joi)
* configure: zamiast opcji --with-qt-includes, with-qt-libs, with-qt-moc
 bardziej og�lne --with-includes, with-libs, with-apps umo�liwiaj�ce podanie
 �cie�ek, nawet kilku, do wyszukiwania. wp�ywa r�wnie� na wyszukiwanie
 bibliotek wymaganych przez modu�y (adrian)
* drobna poprawka micha�a w configure do ./config.status --recheck (adrian)
* ikony NG by Arcisz (Ron_K)
* proxy: ostrze�enie przy b��dnym ustawieniu hosta i usuni�cie
 sprawdzania czy port >= 1024 (joi)
* kadu nie pr�buje si� zalogowa� przy roz��czaniu... (Vogel/joi)
* opcja wy�lij sms w menu g��wnym przesuni�ta wy�ej, po otwarciu ni� okna
 wysy�anie sms domy�lnie aktywne jest pole "odbiorca" (adrian)
* �ata Vogela: powiadomienia o statusach + troch� moich zmian (joi)
* przywr�cona mo�liwo�� wyboru portu przez kt�ry kadu ma sie ��czy� z
 serwerami (michal)
* zmiana zestawu ikon nie wymaga restartowania ca�ego programu + nowe ikonki (joi)
* poprawne zamykanie po otrzymaniu sygna�u SIGTERM lub SIGINT (joi)
* przy starcie x11_docking w trayu ikonka nie pokazuje si� dwukrotnie (joi)
* usuni�cie staarego kodu, kt�ry mia� zabezpiecza� przed ujawnianiem naszego "ukrycia",
 a przy statusie "niewidoczny z opisem" robi� co� dok�adnie odwrotnego...
 przy przechodzeniu z "niedost�pny z opisem" na "niewidoczny z opisem"
 nie pojawiaj� si� 2 informacje o zmianie statusu (joi)
* poprawione powiadamianie o statusach przy po��czeniu + od�wie�anie UserBoksa
 dopiero po odebraniu od serwera ca�ej listy kontakt�w (joi)
* dodana domy�lna �cie�ka odtwarzacza w ext_sound
 je�eli �cie�ka nie jest ustawiona, to nie pr�bujemy w og�le odpala� czegokolwiek
 d�wi�ki domy�lnie w��czone, poprawione domy�lne wielko�ci okien (joi)
* dodany modu� weather do autodownloadu (joi)
* modu�y dynamiczne z ustawion� opcj� LoadByDefault w pliku desc �aduj� si�
 domy�lnie dop�ki ich sami nie wy�adujemy w menad�erze modu��w. modu�y
 x11_docking, ext_sound i autoaway domy�lne, ale dynamiczne (adrian)
* tylko docking, sound i notify pozostaj� na sta�e, reszta dynamicznie,
 ale domy�lnie �aduj� si� (joi)
* tradycyjnie ju� patch porz�dkuj�cy vogela... tym razem likwiduje on zmienne
 publiczne z klasy UserListElement i udost�pnia odpowiednie funkcje (adrian)
* ostatni chyba w tej wersji patch porz�dkuj�cy vogela - nazwy dns (adrian)
* poprawka vogela poprawek vogela ;) (adrian)
* ======= FEATURE FREEZE =======
 je�li kto� ma jakie� uwagi co do api, to niech szybko zg�asza (adrian)
* dodano modu� kreatora konfiguracji autorstwa Dorregaray (Ron_K)
* klasa Status przemianowana na UserStatus ze wzgl�du na konflikt nazw (joi)
* dostosowanie autorespondera do kt�rej� z ostatnich zmian Vogela (joi)
* z powodu ci�g�ych problem�w z pobieraniem modu��w autodownload obs�uguje
 mirrory: w pliku .web mo�emy podawa� kilka adres�w w kolejnych wierszach (adrian)
* poprawione segfaulty vogela zwi�zane z importem listy kontakt�w (chilek)
* przywr�cone sprawdzanie najnowszej wersji Kadu (joi)
* ======= API FREEZE =======
 teraz je dokumentujemy i oczywi�cie szukamy b��d�w w nowym kadu (adrian)
* patch Dorr-a na Config_wizard (Ron_K)
* focus w oknie Chat przekazywany jest do pola edycji (joi)
* dymki z opisem sk�adni pojawiaj� si� w konfiguracji nad polami w hintach i speech (joi)
* eskejpowanie znak�w specjalnych w nickach przy wy�wietlaniu dymk�w (joi)
* poprawne otwieranie link�w zawieraj�cych spacje (joi)
* "przytrzymywanie" stanu bocznego suwaka w zarz�dcy modu��w przy
 �adowaniu / wy�adowywaniu (joi)
* �ata Vogela usuwaj�ca segfault przy braku po��czenia z serwerem (joi)
* gdy w nicku wyst�puje ',', to w oknie historii wpisy nie ��cz� si� pod jedn� dat� (joi)
* poprawki w UserList dotycz�ce ma�ych/du�ych liter i dokumentowanie (adrian)
* powiadamianie o nowej rozmowie przy w��czonej opcji "Nowa wiadomo�� otwiera
 okno rozmowy" znowu dzia�a (NKG/joi)
* obej�cie problem�w z otwieraniem link�w ze spacjami w operze
 + poprawne t�umaczenie pliterek w linkach (joi)
* pod gnome przy w��czonej opcji "Miganie paska tytu�owego" nie zmienia si�
 szeroko�� paska zada� (joi)
* usuwanie htmla (kt�ry jest dodawany prze encryption) z tego co czyta modu� speech (joi)
* �atka joi'a, umo�liwiaj�ca przerwanie configure podczas przetwarzania
 plik�w spec modu��w (adrian)
* obrazki w oknie rozmowy ju� nie zmieniaj� si� znowu w klepsydr� po
 przyj�ciu nowej wiadomo�ci (adrian)
* w autodownloadzie dodany limit czasu dla pobra� modu��w (joi)
* configure i spece modu��w: poprawione wykrywanie dodatkowych narz�dzi,
 dodane �cie�ki dla qt (joi)
* usuni�ty segfault przy imporcie listy kontakt�w (joi)
* patch dokumentuj�cy klas� GaduProtocol vogela + drobna poprawka
 od�wie�ania userboxa (adrian)
* �atka pinkworma na klas� UinsList (joi)
* przy wy��czaniu zak�adek grup zmieniamy aktualn� grup� na "Wszyscy" (joi)
* poprawione pozycjonowanie anim. emot. przy w�. opcji "paragrafy" (adrian)
* animowane obrazki w chacie (joi)
* poprawione kopiowanie tekstu z okna rozmowy przy w��czonych paragrafach (joi)
* animowane emotikony/obrazki s� usuwane z pami�ci po zamkni�ciu okna chatu (joi)
* usprawnienie mechanizmu mirror�w w autodownload: w pliku .href mo�emy
 podawa� kilka adres�w w kolejnych wierszach (adrian)
* �ata Vogela: ikona w trayu znowu miga i dzia�aj� timeouty na po��czenia
 z serwerami (joi)
* t�o pod animowanymi obrazkami jest ju� odpowiedniego koloru (joi)
* przywr�cone zapisywanie nowych kontakt�w [#333], usuni�ty martwy
 sygna� UserList::userAdded i slot Kadu::userlistUserAdded (adrian)
* obs�uga blokowania przez serwer wiadomo�ci oraz zape�nienia skrzynki przy
 w��czonej opcji "Potwierdzenie wys�ania wiadomo�ci (czekaj na dostarczenie)" (joi)
* �apanie do link�w '(' ')' (joi)
* separatory paragraf�w w oknie chat i historii (adrian, joi)
* usuni�ta opcja "Wymu� u�ycie paragraf�w", a dodana "U�ywaj paragraf�w
 zamiast tabelek" (wbrew pozorom jest r��nica) + drobny tuning ;) paragraf�w (joi)
* �ata Vogela na problemy z ��czeniem i zrywaniem po��czenia (joi)
* paragrafy s� ju� prawie nieodr��nialne od tabelek (joi)
* usuni�ty segfault w encryption (pr�ba wys�ania klucza przy braku po��czenia) (joi)
* �ata Vogela: wy��czanie checkboksa "Niedost�pny dla kontaktu" w informacjach
 o kontakcie przy wy��czonym statusie "Tylko dla znajomych" (joi)
* dymki nie pojawiaj� si� poza ekranem gdy panel jest ukryty (joi)
* dymki z informacjami o zmianach status�w domy�lnie nie otwieraj� okna chat
 (mo�liwo�� w��czenia w konfiguracji) (joi)
* opcja ignorowania zmian status�w dost�pny->dost�pny, itp. (domy�lnie w��czona) (joi)
* poprawki w module config_wizard - wy�adowuje si� ju� prawid�owo (adrian)
* dodany modu� ext_info do autodownloadu (adrian)
* encryption: usuni�ty segfault przy odbiorze klucza (joi)
* paragrafy: nowa wersja separator�w + wycinanie emotikon przy wy��czonej animacji (joi)
* paragrafy: lepsze pozycjonowanie animowanych emotikon/obrazk�w (joi)
* przy eksporcie listy kontakt�w na serwer polskie znaki nie s� usuwane (joi)
* autoaway: �ata Dorregaraya + porz�dki + poprawki dla Linuksa 2.6 (joi)
* escape znowu zamyka okno konfiguracji (joi)
* przy w��czonej podczas konfiguracji �r�de� opcji --enable-debug w trakcie
 dzia�ania programu mo�na zmieni� w konfiguracji warto�� DEBUG_MASK +
 mo�liwo�� wy��czenia obs�ugi sygna��w systemowych poprzez ustawienie
 zmiennej �rodowiskowej SIGNAL_HANDLING na 0 (joi)
* ostatnio wybrane katalogi przy przesyle plik�w oraz przy wyborze obrazk�w
 s� zapami�tywane (joi)
* przy przechodzeniu kontaktu ze statusu niedost�pnego na dost�pny lub zaraz wracam
 nie od�wie�a� si� adres ip, port, maksymalny rozmiar obrazka - poprawione (joi)
* dokowanie dla fvwm-crystal: WM_CLASS="kadudock" (joi)
* dodane brakuj�ce ikonki w menu modul�w account_management config_wizard (Ron_K)
* poprawka w od�wie�aniu ikon po zmianie tematu (michal)
* usuni�ty segfault przy pr�bie nawi�zania po��czenia DCC je�eli nie mamy
 wywo�uj�cego na li�cie kontakt�w (joi)
* w przypadku braku domy�lnego zestawu ikon kadu prze��cza si� na pierwszy
 dost�pny zestaw (joi)
* debug: dodana funkcja kdebugmf o identycznej sk�adni co kdebugm, ale wypisuj�ca
 dodatkowo nazw� funkcji (joi)
* ikony w dockmenu poprawnie od�wie�aj� si� przy zmianie zestawu ikon (joi)
* ograniczenie ilo�ci czytanych przez modu� speech znak�w (joi)
* prawid�owa obs�uga wywo�ywania rozmowy g�osowej z osob� za nat'em (adrian)
* timeout i informacja, �e nie mo�na nawi�za� po��czenia dcc dzia�a
 r�wnie� w obs�udze rozm�w g�osowych (adrian)
* przys�ane obrazki zapisuj� si� w historii je�eli dotr� w ci�gu minuty od
 wys�ania ��dania (joi)
* je�eli obrazek jest wi�kszy ni� nasz limit, to nie prosimy nadawcy o jego
 przys�anie (joi)
* kolejne spore przer�bki w dcc i voice, inaczej nie poprawimy niekt�rych
 b��d�w. poprosz� o spor� ilo�� rozmaitych test�w (adrian)
* porz�dki, poprawki przy tworzeniu i niszczeniu dialog�w FileTransferDialog
 i VoiceChatDialog (adrian)
* okno chat je�eli jest zminimalizowane, to przy dwukliku na li�cie kontakt�w
 si� odminimalizuje ;) (w Qt>=3.3) (joi)
* libgadu: b��dnie liczone sumy kontrolne obrazk�w (joi)
* libgadu: wysy�anie du�ych pakiet�w nie "zawiesza" po��czenia - obrazki
 powinny ju� zawsze dochodzi� (joi)
* prze��czanie focusu w oknie chat jednak wy��czone - czasem
 powodowa�o to problemy (joi)
* podczas dodawania kontaktu brane s� pod uwag� ustawienia
 w zak�adce "inne" (adrian)
* usuni�ta obs�uga okien chat za pomoc� tabelek - tylko paragrafy (adrian)
* sendFile(UinType) w FileTransferManager. pomys� z �atki googiego (adrian)
* linki rozpoczynaj�ce si� od "www." poprawnie otwieraj� si� w konquerorze (joi)
* ip, port i domena nie kasuj� si� przy uaktualnianiu danych o kontakcie (joi)
* dodane 2 domy�lne serwery GG (joi)
* �atka dorregaray'a - potwierdzenie czyszczenia okna rozmowy [#344] i
 otwieranie okna historii gdy nie mamy zaznaczonych kontakt�w [#342] (adrian)
* poprawione znikanie dymk�w przy Qt 3.0.x (joi)
* ustawienia kolor�w tekstu w oknie chat r�wnie� w historii [#340] (adrian)
* upgrade libgadu: niekt�re poprawki joi'a mieli�my ju� wcze�niej, ale
 dodatkowo poprawki pobierania token�w i obs�ugi proxy (adrian)
* zmienna SystemMsgIndex by�a �adowana z sekcji Global, a powinna by�a by� �adowana
 z sekcji General (chilek)
* je�li wiadomo�� pochodzi od u�ytkownika z uinem r�wnym 0 (wiadomo�� systemowa)
 ignorujemy sprawdzanie czy jest to u�ytkownik anonimowy itd. (chilek)
* domy�lny indeks ostatnio odczytanej wiadomo�ci systemowej ustawiony na 1389
 (zgodnie z GG 6.0 build 147) (chilek)
* usuni�ty segfault po usuni�ciu kontaktu z listy (joi)
* usuni�ty niewielki wyciek pami�ci w EmoticonSelectorze (joi)
* przy konfiguracji wizardem poprawnie tworz� si� katalogi profilu (joi)
* poprawka segfaulta przy zerwaniu polaczenia i ponownym laczeniu (pawel_p)
* aktualizacje sprawdzamy nie cz��ciej ni� co godzin� (chilek)
* StartDelay w kadu.conf (w sekcji General) pozwala na op��nienie w uruchomieniu
 programu, mo�e to by� przydatne w GNOME przy odtwarzaniu sesji (joi)
* config_wizard: �ata Dorregaraya - wyb�r modu�u d�wi�kowego,
 czyszczenie kodu, cz��� pierwsza (joi)
* poprawiona kompatybilno�� z Qt 3.0 (joi)
* dodana mo�liwo�� ignorowania obrazk�w gdy jeste�my ukryci
 + wsp��praca z modu�em "spy" (joi)
* �ata mig21 + drobne poprawki: je�eli w ci�gu kilku sekund (domy�lnie 2) od przyj�cia
 wiadomo�ci spr�bujemy zamkn�� okno chatu, to kadu zapyta si� o potwierdzenie (joi)
* istotne poprawki przy instalowaniu katalogu "data" modu��w [#353] (adrian)
* przy pierwszym uruchomieniu dcc �cie�ki do domy�lnych katalog�w s�
 poprawnie ustawiane (joi)
* drobne optymalizacje w wy�wietlaniu opis�w pod kontaktami (joi)
* optymalizacje formatowania wiadomo�ci w chacie (joi)
* poprawione kopiowanie tekstu z chatu do schowka przy zaznaczeniu myszk� (joi)
* zmodyfikowana sk�adnia panelu informacyjnego dla zestawu RonK2
 (problemy na systemach, gdzie kodowanie by�o inne ni� latin2) (joi)
* usuwany z grupy kontakt nie jest z powrotem dodawany do bie��cego userboksa (joi)
* encryption: je�eli nie uda si� zakodowa� wiadomo�ci, to wy�wietlany jest
 odpowiedni komunikat (joi)
* uproszczenia i poprawki w mechani�mie ��czenia z serwerami: wyrzucona stara
 zmienna Autohammer, ca�a klasa AutoconnectTimer, niestety cofni�ta ostatnia
 poprawka paw�a_p - powodowa�a inwazj� hint�w przy braku sieci ;) (adrian)
* przy wy��czonych zak�adkach grup kadu poprawnie dodaje nowe kontakty do listy (joi)
* usuni�te freeze'y w czasie konferencji (joi)
* usuni�ty segfault przy dwukliku na li�cie kontakt�w przy nowej wiadomo�ci (joi)
* dodany do autodownloadu modu� dcopexport (joi)
* poprawne otwieranie link�w z % (joi)
* sms l�duje w historii tylko gdy bramka nie zwr�ci�a b��du (joi)
* mo�liwo�� ��czenia okien chat�w we Fluxboksie - WM_CLASS=kadu-chat (joi)
* zmiana statusu na niedost�pny prawid�owo przerywa proces ��czenia (adrian)
* przy statusie "tylko dla znajomych" gdy kto� obcy si� do nas odezwie,
 to nie ujawniamy mu naszego statusu (joi)
* bezproblemowa aktualizacja uinu kontaktu je�eli mamy go na li�cie anonimowych (joi)
* ignorujemy zmiany status�w dla anonimowych kontakt�w, z kt�rymi rozmawiali�my (joi)
* poprawki, uproszczenia przy zarz�dzaniu zewn�trznym ip w dcc (adrian)
* usuni�te b��dy wyst�puj�ce w wielu miejscach kadu gdy np. nick osoby zawiera "%1" (joi)
* usuni�ty wyciek pami�ci z modu�u dsp_sound (joi)
* usuni�ty wyciek pami�ci z okna konfiguracji (joi)
* api do obs�ugi nagrywania i odtwarzania pr�bek w module sound (adrian)
* obs�uga nagrywania i odtwarzania pr�bek w module dsp_sound (adrian)
* zaaplikowana �atka Dorra do config_wizarda, teraz okienka ju� pracuj� jak
 nale�y i podgl�d dla temat�w panela info jest prawid�owy (Ron_K)
* libgadu: drobne wycieki w specyficznych warunkach (joi)
* poprawione przesy�anie plik�w przy przekierowaniu port�w (joi)
* opcja testowania odtwarzania pr�bek przez nowe api w konfiguracji (adrian)
* w module notify "nowe" zdarzenie - u�ytkownik zmieni� status na niewidoczny (joi)
* usuni�ty kolejny wyciek pami�ci - tym razem MessageBox (joi)
* poprawiony b��d w formatowaniu wiadomo�ci (objawia� si� przy obrazkach) (joi)
* porz�dki w dcc/voice - rozpoczynanie po��czenia tylko w jednym miejscu (joi)
* dcc: ostrze�enie gdy kto� pr�buje rozpocz�� z nami bezpo�rednie po��czenie,
 a adres �r�d�owy nie zgadza si� adresem, kt�ry otrzymali�my od serwera
 + ignorowanie po��cze� bezpo�rednich od anonim�w (joi)
* poprawka Analyzera w kodzie dotycz�cym ignorowania - b��dny zapis listy
 ignorowanych do pliku (joi)
* dcc: porz�dki, usuni�ty b��d powoduj�cy przes�anie serwerowi b��dnego numeru portu (joi)
* dcc + libgadu: poprawne przesy�anie nazw plik�w zawieraj�cych polskie znaki (joi)
* dcc: gdy druga strona, mimo posiadania publicznego ip, nie chce z nami nawi�za�
 po��czenia, to prosimy j� o po��czenie zwrotne (joi)
* dcc: zrobiony �adny interfejs do przesy�ania plik�w (np. dla dcopexport) (joi)
* dsp_sound: odtwarzanie r��nych format�w d�wi�k�w oraz regulacja g�o�no�ci
 uwaga: od dzisiaj do kompilacji modu�u sound wymagana jest biblioteka libsndfile (joi)
* dodany do autodownloadu modu� alsa_sound (joi)
* hinty: ikonki status�w znowu si� pokazuj� (joi)
* opcja testowania nagrywania pr�bek przez nowe api w konfiguracji (adrian)
* rozmowy g�osowe u�ywaj� nowego api nagrywania/odtwarzania pr�bek (adrian)
* t�a pod animowanymi obrazkami ustawiaj� si� poprawnie (joi)
* obs�uga w�tkowanego odtwarzania w nowym api pr�bek (adrian)
* obs�uga w�tkowanego nagrywania w nowym api pr�bek (adrian)
* testy odtwarzania i nagrywania u�ywaj� w�tkowania (adrian)
* test fulldupleksu i kosmetyka w pozosta�ych testach (adrian)
* lista kontakt�w z gg 6.1 importuje sie poprawnie (michal)
* mo�liwo�� zmiany koloru t�a/okna edycji w oknie chat-u (michal)
* test kodowania/dekodowania gsm w module rozm�w g�osowych (adrian)
* mo�liwo�� w��czenia trybu odtwarzania pr�bek zapewniaj�cego bardziej
 "p�ynne" ich ��czenie - metoda setFlushingEnabled() (adrian)
* dodano wersj� francusk� autorstwa Miros�awa Jerzewskiego
* �atka Dorregaraya dotycz�ca przemieszczania ikonki w desktop_docking (adrian)
* libgadu: poprawki w obs�udze proxy (pobrane z cvsu libgadu) (joi)
* encryption: uniemo�liwienie wys�ania klucza do samego siebie poprzez
 menu kontekstowe nad list� kontakt�w (joi)
* okna utworzone za pomoc� klasy MessageBoxdaj� si� zamkn�� tylko przeznaczonymi
 do tego przyciskami, po co utrudnia� sobie �ycie ;) (adrian)
* Patch Dorr-a na segfault w desktop_docking (Ron_K)
* kolejna �atka Dorregaraya dotycz�ca modu�u config_wizard (adrian)
* pole "Has�o" w konfiguracji proxy jest wygwiazdkowane (joi)
* w konfiguracji proxy mo�na poda� nazw� hosta, a nie tylko IP (joi)
* poprawiony segfault w te�cie nagrywania d�wi�ku (joi)
* przepisany od zera modu� arts_sound (jest niewra�liwy na pady
 wewn�trz artsa oraz obs�uguje nagrywanie) (joi)
* obs�uga nagrywania d�wi�ku w esd_sound (joi)
* przy dodawaniu nowego kontaktu lista nie zawsze si� od�wie�a�a - poprawione (joi)
* configure dla modu�u sound zbuntuje si� je�eli libsndfile jest zbyt stare (<1.0) (joi)
* poprawna instalacja podprogramu dla modu�u arts_sound (tak�e dla xosd_notify) (joi)
* gdy nie uda si� uruchomi� arts_connectora, kadu si� nie zwiesi (analyzer/joi)
* dodany modu� alsa_sound (joi)
* usuni�te 100% obci��enia procesora i segfault w przypadku problem�w z sieci� (joi)
* nie pozwalamy si� po��czy� z serwerem je�eli UIN lub has�o nie s� ustawione
 + drobne porz�dki w obs�udze sytuacji awaryjnych (joi)
* �ata Dorregaraya na config_wizard: zapisywanie uina i has�a przy "mam ju� numer"
 oraz poprawne ustawianie domy�lnych kolor�w dymk�w (joi)
* �ata Dorregaraya: checkbox w oknie wysy�ania smsa okre�laj�cy czy powinien
 zosta� zapisany do historii (joi)
* poprawiony import listy kontakt�w z serwera (przepisane od nowa parsowanie
 pliku listu - teraz czytamy j� zawsze od lewej do prawej; warto�ci nowych p�l
 s� zachowywane przy imporcie/eksporcie, mimo �e nie wykorzystywane) (joi)
* �ata miga21 poprawiaj�ca kilka b��d�w w formatowaniu wiadomo�ci gdy
 wklejamy obrazek (joi)
* gdy kto� przysy�a nam obrazek wi�kszy ni� nasz limit lub gdy obrazek pochodzi od
 anonima/ignorowanego, to zamiast klepsydry pojawia si� odpowiedni napis (joi)
* usuni�ty potencjalny segfault przy aktualizacji informacji o kontakcie (joi)
* usuni�te 2 wycieki pami�ci: w sound i voice (joi)
* dsp_sound: kompatybilno�� z niekt�rymi starymi kartami d�wi�kowymi,
 poprawki niezainicjowanych zmiennych (joi)
* �ata Dorregaraya: poprawiony b��d kasowania UIN-a pobranego z serwera GG przy
 rejestracji podczas kontynuacji config_wizarda (Ron_K)
* �ata Dorregaraya: dodano okienko potwierdzaj�ce, �e rejestracja przebieg�a
 prawid�owo w config_wizard i UIN zosta� zapisany (Ron_K)
* config_wizard: dzia�aj�cy automatyczny import listy kontakt�w (joi)
* po do��czeniu zaimportowanej listy kadu segfaultowa�o w losowych momentach (joi)
* po zaimportowaniu listy kontakt�w, "poprawnie" wysy�amy list� os�b, kt�rych
 statusy chcemy ogl�da� - obej�cie b��du w serwerze gg (joi)
* szybsze otwarcie okna po klikni�ciu na ikon� dokuj�c� (joi)
* dodana mo�liwo�� ustawienia koloru jakim pisany jest opis na li�cie kontakt�w (joi)
* optymalizacje: otwarcie i zapis pliku konfiguracyjnego, ekspansja emotikon,
 wy�wietlanie opis�w pod kontaktami (joi)
* okno wyboru pliku w konfiguracji modu��w sound, ext_sound, speech nie powoduje
 wyrzucenie na wierzch g��wnego okna kadu (joi)
* poprawione kolorowanie opis�w pod kontaktami (joi)
* poprawione pozycjonowanie animowanych emotikon / obrazk�w (joi)
* optymalizacje, m. in. mened�era ikon i od�wie�ania listy kontakt�w (joi)
* encryption: przyjmowanie klucza nie zale�y od w��czenia opcji "U�ywaj szyfrowania" (joi)
* kolejne optymalizacje w obs�udze listy kontakt�w (joi)
* jeszcze lepsze pozycjonowanie emotikon (joi)
* dodano dokumentacje w plikach about.h i chat.h (format doxygena) (pawel_p)
* poprawione ��czenie si� z sewerem - timeouty (kadu zbyt wcze�nie uznawa�o,
 �e uda�o si� po��czy�) (joi)
* cz��� poprawek zwi�zanych z blokowaniem si� modu��w d�wi�kowych (joi)
* poprawione dodawanie nowego kontaktu (od�wie�anie userboksa) (joi)
* drobne optymalizacje: obs�uga plik�w konfiguracyjnych, czcionki (joi)
* optymalizacje w oknie historii + ma�e optymalizacje rozsiane po ca�ym kadu (joi)
* dodana opcja (domy�lnie w��czona) pozostawiaj�ca libgadu decyzj� o porcie,
 z kt�rym b�dzie ��czy� si� kadu (joi)
* dodana mo�liwo�� ustawienia w pliku konfiguracyjnym timeoutu dla po��cze� (joi)
* default_sms->bramka idei: obs�uga braku aktywowanej us�ugi,
 sms: pole podpis wymagane (Kubi�/joi)
* bramka ery obs�uguje nowy prefix Heyah: 889 (gringo/joi)
* przy logowaniu nie wysy�amy do serwera informacji o zmianie statusu
 w przypadku gdy nie musimy obchodzi� b��du serwera (joi)
* poprawka
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com