Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » » » » kde-i18n-sk-3.5.7-5mdv2008.0.noarch.rpm » Content »
pkg://kde-i18n-sk-3.5.7-5mdv2008.0.noarch.rpm:6046421/usr/share/doc/HTML/sk/khelpcenter/faq/  info  HEADER  downloads

kde-i18n-sk - Slovak language support for KDE…  more info»

notrelated.docbook

<!-- if you want to validate this file separately, uncomment this prolog:

<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE chapter PUBLIC "-//KDE//DTD DocBook XML V4.1.2-Based Variant V1.1//EN"
 "dtd/kdex.dtd">

-->

<chapter id="not-kde">
<title
>Sice nie priamo o &kde;, ale aj tak často kladené.</title>

<qandaset>
<qandaentry>
<question>
<para
>Ako zmením rozlíšenie obrazovky?</para>
</question>
<answer>
<para
>Použite <keycombo action="simul"
>&Ctrl;&Alt;<keycap
>+</keycap
></keycombo
> a <keycombo action="simul"
>&Ctrl;&Alt;<keycap
>-</keycap
></keycombo
> pre prepínanie medzi definovanými rozlíšeniami v súbore <filename
>XF86Config</filename
> (možno v <filename class="directory"
>/etc/X11</filename
>, musíte skúsiť). Ak to chcete urobiť ručne, vždy môžete tento súbor priamo upraviť - pridaním preferovaného rozlíšenia na začiatok alebo zrušením ostatných budú &X-Window; vždy používať vami definované rozlíšenie. <caution
><para
>Vždy si uložte zálohu súboru <filename
>XF86Config</filename
> <emphasis
>pred</emphasis
> jeho úpravou. Chyby v tomto súbore môžu spôsobiť nefunkčné &X-Window;.</para
></caution
> <note
><para
>Tento návod funguje iba pre XFree86 server 3.3.x. Ak používate XFree86 4.x, musíte navštíviť <ulink url="http://xfree.org"
>XFree86(TM): Home Page</ulink
>.</para
></note
></para>
</answer>
</qandaentry>

<qandaentry>
<question>
<para
>Ako zmením počet farieb?</para>
</question>
<answer>
<para
>AFAIK, neexistuje žiadny spôsob ako to urobiť za behu. Môžete &X-Window; spúšťať pomocou <command
>startx <option
> -bpp <replaceable
>počet</replaceable
></option
></command
> kde <replaceable
>počet</replaceable
> je 8, 16, 24, alebo 32 podľa počtu bitov, ktoré chcete použiť. Ak používate <application
>xdm</application
>/&kdm;, musíte upraviť súbor <filename
>/etc/X11/xdm/Xservers</filename
> pridaním <userinput
>:0 local /usr/X11R6/bin/X -bpp 16</userinput
> pre 16-bitové farby.</para>
<para
>Alebo môžete upraviť súbor <filename
>XF86Config</filename
> a pridať tam riadok <userinput
>DefaultColorDepth <replaceable
>počet</replaceable
></userinput
> do časti "Screen". Pri budúcom štarte X budete mať nový počet farieb.</para>
</answer>
</qandaentry>

<qandaentry>
<question>
<para
>Čo mám robiť, ak mám dvojtlačidlovú myš?</para>
</question>
<answer>
<para
>Kúpiť si trojtlačidlovú alebo použiť emuláciu tretieho tlačidla. Tretie tlačidlo je nahradené súčasným stlačením ľavého a pravého tlačidla. Toto ale muséte povoliť v súbore <filename
>XF86Config</filename
> voľbou <option
>Emulate3Buttons</option
>. </para
> 
</answer>
</qandaentry>

<qandaentry>
<question>
<para
>Aké je okno "sticky"?</para>
</question>
<answer>
<para
>V prostredí s viacerými virtuálnymi plochami bude okno "sticky" zostávať na každej ploche, kam prejdete, ako keby ste ho prilepili na obrazovku. Typickým kandidátom bude <application
>Xclock</application
>, aby ste ho nemuseli spúštať na každej ploche a vždy ho videli. </para>
</answer>
</qandaentry>

<qandaentry>
<question>
<para
>Ako nahradím kurzor myši "X" šipkou?</para>
</question>
<answer>
<para
>Rôzne typy kurzorov pre X sú definované v súbore <filename class="headerfile"
>X11/cursorfont.h</filename
>. Zmeniť ho môžete príkazom <command
>xsetroot -cursor_name <replaceable
>meno_kurzoru</replaceable
></command
>. Napríklad ja mám v súbore <filename
>.Xclients</filename
> toto:</para>
<screen>
xsetroot -cursor_name left_ptr
</screen>
<para
>Tým vytvorím obvyklú šipku vľavo. Ostatné možnosti vám zobrazí <command
>xfd -fn cursor</command
>. A nezabúdajte, že <command
>man xsetroot</command
> vám pomôže.</para>
</answer>
</qandaentry>

<qandaentry>
<question>
<para
>Ako získam/nainštalujem súbory diff?</para>
</question>
<answer>
<para
>Pre vytvorenie kontextového súboru diff vhodného pre patch, použite <command
>diff -u <replaceable
>starý-súbor nový-súbor</replaceable
> > <replaceable
>patchsúbor</replaceable
></command
>. Pre použitie diff na súbor (čiže "opatchovať súbor"), vykonajte <command
>patch < <replaceable
>patchsúbor</replaceable
></command
>.</para
> 
</answer>
</qandaentry>

<qandaentry>
<question>
<para
>Ako prinútim &Linux; pripojovať diskety vo formátoch DOS aj ext2?</para>
</question>
<answer>
<para
>Jednoducho zadajte typ súborového systému ako auto v <filename
>/etc/fstab</filename
>. Automatická detekcia pre DOS a ext2 funguje dobre.</para>
</answer>
</qandaentry>

<qandaentry>
<question>
<para
>Ako spustím &kde; so zapnutým <keycap
>Num Lock</keycap
>?</para>
</question>
<answer>
<para
>Vyskúšali ste <command
>man setleds</command
>? Možno budete chcieť tiež upraviť váš súbor <filename
>$<envar
>HOME</envar
>/.Xmodmap</filename
> a pridať tam toto:</para>
<screen>
! redefinuje, aby numerická klávesnica fungovala bez NumLock
keycode 79 = 7
keycode 80 = 8
keycode 81 = 9

keycode 83 = 4
keycode 84 = 5
keycode 85 = 6

keycode 87 = 1
keycode 88 = 2
keycode 89 = 3

keycode 90 = 0
keycode 91 = comma
keycode 86 = plus

! deaktivuje kláves NumLock
keycode 77 =            
</screen>
<para
>Iné možnosti:</para>
<itemizedlist
> <listitem
><para
><application
>xkeycaps</application
>: <mousebutton
>pravé</mousebutton
> tlačidlo myši by malo umožniť toto nastaviť. Možno budete musieť byť root.</para
></listitem
> <listitem
><para
><command
>man XF86Config</command
> a hľadajte časť Keyboard.</para
></listitem
> <listitem
><para
>Nainštalujte <application
>NumLockX</application
> z <ulink url="http://dforce.sh.cvut.cz/~seli/en/numlockx"
>http://dforce.sh.cvut.cz/~seli/en/numlockx</ulink
>.</para
></listitem
> </itemizedlist>
</answer>
</qandaentry>

<qandaentry>
<question>
<para
>Ako uložím obsah okna alebo obrazovky?</para>
</question>
<answer>
<para
>Použite &ksnapshot;.</para>
</answer>
</qandaentry>

<qandaentry>
<question>
<para
>Existuje nejaký nástroj pre tvorbu WWW stránok?</para>
</question>
<answer>
<para
>Áno, a je ich veľa, vrátane <application
>StarOffice</application
>, <application
>&Netscape; Composer</application
>, a <application
>XEmacs</application
>. Existuje aj veľa aplikácií pre &kde;. Ich aktuálny zoznam nájdete na adrese <ulink url="http://apps.kde.com"
>APPS.&kde;.com: The Latest in &kde; Applications</ulink
> a hľadajte <emphasis
>web development</emphasis
>. Vyskúšajte ich čo najviac a vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje.</para>
</answer>
</qandaentry>

<qandaentry>
<question>
<para
>Čo znamenajú všetky tie skratky ako napríklad AFAIK?</para>
</question>
<answer>
<para
><screen>
AAMOF: as a matter of fact
AFAIK: as far as I know
AISE: as I see it
BFN: bye for now
BION: believe it or not
BRB: be right back
BTW: by the way
CMIIW: correct me if I am wrong
FUD: fear, uncertainty, and doubt
FWIW: for what it's worth
FYI: for your information
HTH: hope this helps
IIRC: if I recall correctly
IMHO: in my humble opinion
LOL: laughing out loud
MYOB: mind your own business
PITA: pain in the ass
ROTFL: rolling on the floor laughing
RTFM: read the fine manual
SOP: standard operating procedure
TIA: thanks in advance
YMMV: your mileage may vary
</screen
></para>
</answer>
</qandaentry>
</qandaset>
</chapter>

Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com