Filewatcher File Search File Search
Catalog
Content Search
» » » » kde-l10n_4.4.5.orig-sk.tar.bz2 » Content »
pkg://kde-l10n_4.4.5.orig-sk.tar.bz2:4402588/kde-l10n-sk-4.4.5/messages/kdebase/  info  downloads

kfindpart.po

# translation of kfindpart.po to Slovak
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2000, 2001,2002.
# Stanislav Visnovsky <stano@ms.mff.cuni.cz>, 2002.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003, 2004, 2005.
# Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>, 2006, 2009, 2010.
# Michal Sulek <misurel@gmail.com>, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: kfindpart\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-06-06 01:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-28 21:48+0100\n"
"Last-Translator: Richard Fric <Richard.Fric@kdemail.net>\n"
"Language-Team: Slovak <kde-sk@linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: kfinddlg.cpp:50
msgid "Find Files/Folders"
msgstr "Nájsť súbory/priečinky"

#: kfinddlg.cpp:71 kfinddlg.cpp:198
msgctxt "the application is currently idle, there is no active search"
msgid "Idle."
msgstr "Nečinné."

#: kfinddlg.cpp:133 kfinddlg.cpp:237 kfinddlg.cpp:266
#, kde-format
msgid "one file found"
msgid_plural "%1 files found"
msgstr[0] "nájdený jeden súbor"
msgstr[1] "nájdené %1 súbory"
msgstr[2] "nájdených %1 súborov"

#: kfinddlg.cpp:173
msgid "Searching..."
msgstr "Hľadám...."

#: kfinddlg.cpp:200
msgid "Canceled."
msgstr "Zrušené."

#: kfinddlg.cpp:203 kfinddlg.cpp:208 kfinddlg.cpp:214
msgid "Error."
msgstr "Chyba."

#: kfinddlg.cpp:204
msgid "Please specify an absolute path in the \"Look in\" box."
msgstr "Prosím, zadajte absolútnu cestu do poľa \"Hľadať v\"."

#: kfinddlg.cpp:209
msgid "Could not find the specified folder."
msgstr "Nie je možné nájsť zadaný priečinok."

#: kfindpart.cpp:81
msgctxt "Name of the component that finds things"
msgid "Find Component"
msgstr "Komponent hľadania"

#: kfindtreeview.cpp:50
msgid "Read-write"
msgstr "Čítanie a zápis"

#: kfindtreeview.cpp:51
msgid "Read-only"
msgstr "Iba čítanie"

#: kfindtreeview.cpp:52
msgid "Write-only"
msgstr "Iba zápis"

#: kfindtreeview.cpp:53
msgid "Inaccessible"
msgstr "Nedostupné"

#: kfindtreeview.cpp:72
msgctxt "file name column"
msgid "Name"
msgstr "Názov"

#: kfindtreeview.cpp:74
msgctxt "name of the containing folder"
msgid "In Subfolder"
msgstr "V podpriečinku"

#: kfindtreeview.cpp:76
msgctxt "file size column"
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

#: kfindtreeview.cpp:78
msgctxt "modified date column"
msgid "Modified"
msgstr "Zmenené"

#: kfindtreeview.cpp:80
msgctxt "file permissions column"
msgid "Permissions"
msgstr "Prístupové práva"

#: kfindtreeview.cpp:82
msgctxt "first matching line of the query string in this file"
msgid "First Matching Line"
msgstr "Prvý odpovedajúci riadok"

#: kfindtreeview.cpp:350
msgid "&Open containing folder(s)"
msgstr "Otvoriť o&bsahujúci priečinok(y)"

#: kfindtreeview.cpp:354
msgid "&Delete"
msgstr "O&dstrániť"

#: kfindtreeview.cpp:359
msgid "&Move to Trash"
msgstr "&Presunúť do koša"

#: kfindtreeview.cpp:442
msgid "Save Results As"
msgstr "Uložiť výsledky ako"

#: kfindtreeview.cpp:443
msgid "HTML page"
msgstr "HTML stránka"

#: kfindtreeview.cpp:443
msgid "Text file"
msgstr "Textový súbor"

#: kfindtreeview.cpp:463
msgid "Unable to save results."
msgstr "Výsledky sa nepodarilo uložiť."

#: kfindtreeview.cpp:479
msgid "KFind Results File"
msgstr "Súbor výsledkov pre KFind"

#: kfindtreeview.cpp:500
msgid "Results were saved to file\n"
msgstr "Výsledky boli uložené do súboru\n"

#: kftabdlg.cpp:77
msgctxt "this is the label for the name textfield"
msgid "&Named:"
msgstr "&Názov:"

#: kftabdlg.cpp:80
msgid "You can use wildcard matching and \";\" for separating multiple names"
msgstr ""
"Pre oddelenie viacerých názvov môžete použiť zastupiteľné znaky a "
"bodkočiarku \";\""

#: kftabdlg.cpp:86
msgid "Look &in:"
msgstr "Hľadať &v:"

#: kftabdlg.cpp:89
msgid "Include &subfolders"
msgstr "Zahrnúť podp&riečinky"

#: kftabdlg.cpp:90
msgid "Case s&ensitive search"
msgstr "Rozlišovať &veľkosť písmen"

#: kftabdlg.cpp:91
msgid "&Browse..."
msgstr "&Prechádzať..."

#: kftabdlg.cpp:92
msgid "&Use files index"
msgstr "&Použiť index súborov"

#: kftabdlg.cpp:93
msgid "Show &hidden files"
msgstr "Zobraziť &skryté súbory"

#: kftabdlg.cpp:111
msgid ""
"<qt>Enter the filename you are looking for. <br />Alternatives may be "
"separated by a semicolon \";\".<br /><br />The filename may contain the "
"following special characters:<ul><li><b>?</b> matches any single character</"
"li><li><b>*</b> matches zero or more of any characters</li><li><b>[...]</b> "
"matches any of the characters between the braces</li></ul><br />Example "
"searches:<ul><li><b>*.kwd;*.txt</b> finds all files ending with .kwd or ."
"txt</li><li><b>go[dt]</b> finds god and got</li><li><b>Hel?o</b> finds all "
"files that start with \"Hel\" and end with \"o\", having one character in "
"between</li><li><b>My Document.kwd</b> finds a file of exactly that name</"
"li></ul></qt>"
msgstr ""
"<qt>Zadajte názov súboru, ktorý hľadáte. <br />Alternatívy môžu byť oddelené "
"bodkočiarkou \";\".<br /><br />Názov súboru taktiež môže obsahovať tieto "
"špeciálne znaky:<ul><li><b>?</b> súhlasí s jedným znakom</li><li><b>*</b> "
"súhlasí s žiadnym alebo viac (všetky) znakmi</li><li><b>[...]</b> súhlasí s "
"niektorým znakom zo zátvoriek</li></ul><br />Ukážky: <ul><li><b>*.kwd;*.txt</"
"b> nájde všetky súbory s koncovkou .kwd alebo .txt</li><li><b>go[dt]</b> "
"nájde god a got</li><li><b>Hel?o</b> nájde všetky súbory začínajúce s \"Hel"
"\" a končiace s \"o\", majúce jeden znak medzi</li><li><b>Môj dokument.kwd</"
"b> nájde súbor presne podľa tohto názvu</li></ul></qt>"

#: kftabdlg.cpp:132
msgid ""
"<qt>This lets you use the files' index created by the <i>slocate</i> package "
"to speed-up the search; remember to update the index from time to time "
"(using <i>updatedb</i>).</qt>"
msgstr ""
"<qt>Tu môžete použiť index súborov vytvorený balíkom <i>slocate</i>, čím sa "
"hľadanie urýchli. Nezabudnite index raz začas aktualizovať (pomocou príkazu "
"<i>updatedb</i>).</qt>"

#: kftabdlg.cpp:178
msgid "Find all files created or &modified:"
msgstr "Nájsť všetky súbory vytvorené alebo &zmenené:"

#: kftabdlg.cpp:180
msgid "&between"
msgstr "&medzi"

#: kftabdlg.cpp:182
msgid "and"
msgstr "a"

#: kftabdlg.cpp:203
msgid "File &size is:"
msgstr "Veľko&sť súboru je:"

#: kftabdlg.cpp:216
msgid "Files owned by &user:"
msgstr "Súbory vlastní &užívateľ:"

#: kftabdlg.cpp:221
msgid "Owned by &group:"
msgstr "Vlastní ho &skupina:"

#: kftabdlg.cpp:224
msgctxt "file size isn't considered in the search"
msgid "(none)"
msgstr "(žiadna)"

#: kftabdlg.cpp:225
msgid "At Least"
msgstr "Najmenej"

#: kftabdlg.cpp:226
msgid "At Most"
msgstr "Najviac"

#: kftabdlg.cpp:227
msgid "Equal To"
msgstr "Rovné"

#: kftabdlg.cpp:229 kftabdlg.cpp:895
msgid "Byte"
msgid_plural "Bytes"
msgstr[0] "Bajt"
msgstr[1] "Bajty"
msgstr[2] "Bajtov"

#: kftabdlg.cpp:230
msgid "KiB"
msgstr "KiB"

#: kftabdlg.cpp:231
msgid "MiB"
msgstr "MiB"

#: kftabdlg.cpp:232
msgid "GiB"
msgstr "GiB"

#: kftabdlg.cpp:299
msgctxt "label for the file type combobox"
msgid "File &type:"
msgstr "&Typ súboru:"

#: kftabdlg.cpp:304
msgid "C&ontaining text:"
msgstr "O&bsahuje text:"

#: kftabdlg.cpp:310
msgid ""
"<qt>If specified, only files that contain this text are found. Note that not "
"all file types from the list above are supported. Please refer to the "
"documentation for a list of supported file types.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Ak je zadané, budú nájdené iba súbory, ktoré obsahujú tento text. "
"Uvedomte si, že nie všetky typy súborov uvedené vyššie sú podporované. "
"Zoznam podporovaných typov nájdete v dokumentácii.</qt>"

#: kftabdlg.cpp:318
msgid "Case s&ensitive"
msgstr "Rozlišovať &veľkosť písmen"

#: kftabdlg.cpp:319
msgid "Include &binary files"
msgstr "Zahrnúť &binárne súbory"

#: kftabdlg.cpp:320
msgid "Regular e&xpression"
msgstr "&Regulárny výraz"

#: kftabdlg.cpp:323
msgid ""
"<qt>This lets you search in any type of file, even those that usually do not "
"contain text (for example program files and images).</qt>"
msgstr ""
"<qt>Toto vám umožní hľadať ľubovoľný typ súboru, dokonca aj tie, ktoré "
"obvykle neobsahujú text (napríklad programy a obrázky).</qt>"

#: kftabdlg.cpp:331
msgid "&Edit..."
msgstr "&Upraviť..."

#: kftabdlg.cpp:337
msgid "fo&r:"
msgstr "pr&e:"

#: kftabdlg.cpp:339
msgid "Search &metainfo sections:"
msgstr "Hľadať časti &meta-informácií:"

#: kftabdlg.cpp:343
msgid "All Files & Folders"
msgstr "Všetky súbory a priečinky"

#: kftabdlg.cpp:344
msgid "Files"
msgstr "Súbory"

#: kftabdlg.cpp:345
msgid "Folders"
msgstr "Priečinky"

#: kftabdlg.cpp:346
msgid "Symbolic Links"
msgstr "Symbolické odkazy"

#: kftabdlg.cpp:347
msgid "Special Files (Sockets, Device Files, ...)"
msgstr "Špeciálne súbory (sokety, súbory zariadení, ...)"

#: kftabdlg.cpp:348
msgid "Executable Files"
msgstr "Spustiteľné súbory"

#: kftabdlg.cpp:349
msgid "SUID Executable Files"
msgstr "Spustiteľné súbory SUID"

#: kftabdlg.cpp:350
msgid "All Images"
msgstr "Všetky obrázky"

#: kftabdlg.cpp:351
msgid "All Video"
msgstr "Všetky videá"

#: kftabdlg.cpp:352
msgid "All Sounds"
msgstr "Všetky zvuky"

#: kftabdlg.cpp:403
msgid "Name/&Location"
msgstr "Názov/&Umiestnenie"

#: kftabdlg.cpp:404
msgctxt "tab name: search by contents"
msgid "C&ontents"
msgstr "&Obsah"

#: kftabdlg.cpp:405
msgid "&Properties"
msgstr "&Vlastnosti"

#: kftabdlg.cpp:410
msgid ""
"<qt>Search within files' specific comments/metainfo<br />These are some "
"examples:<br /><ul><li><b>Audio files (mp3...)</b> Search in id3 tag for a "
"title, an album</li><li><b>Images (png...)</b> Search images with a special "
"resolution, comment...</li></ul></qt>"
msgstr ""
"<qt>Hľadať špecifické komentáre/metainformácie súborov<br />Nejaké príklady:"
"<br /><ul><li><b>Audio súbory (mp3...)</b> Hľadá v id3 značkách titul a "
"album</li><li><b>Obrázky (png...)</b> Hľadá obrázky so špecifickým "
"rozlíšením, komentárom...</li></ul></qt>"

#: kftabdlg.cpp:418
msgid ""
"<qt>If specified, search only in this field<br /><ul><li><b>Audio files "
"(mp3...)</b> This can be Title, Album...</li><li><b>Images (png...)</b> "
"Search only in Resolution, Bitdepth...</li></ul></qt>"
msgstr ""
"<qt>Ak je špecifikované, hľadať len v týchto položkách<br /><ul><li><b>Audio "
"súbory (mp3...)</b>To môže byť titul, album...</li><li><b>Obrázky (png...)</"
"b>Hľadať len v rozlíšení, bitovej hĺbke...</li></ul></qt>"

#: kftabdlg.cpp:611
msgid "Unable to search within a period which is less than a minute."
msgstr "Nie je možné hľadať v období, ktoré netrvá ani jednu minútu."

#: kftabdlg.cpp:622
msgid "The date is not valid."
msgstr "Dátum je neplatný."

#: kftabdlg.cpp:624
msgid "Invalid date range."
msgstr "Neplatný rozsah dátumov."

#: kftabdlg.cpp:626
msgid "Unable to search dates in the future."
msgstr "Nie je možné hľadať dátumy v budúcnosti."

#: kftabdlg.cpp:688
msgid "Size is too big. Set maximum size value?"
msgstr "Veľkosť je príliš vysoká. Chcete použiť maximálnu hodnotu veľkosti?"

#: kftabdlg.cpp:688
msgid "Error"
msgstr "Chyba"

#: kftabdlg.cpp:688
msgid "Set"
msgstr "Nastaviť"

#: kftabdlg.cpp:688
msgid "Do Not Set"
msgstr "Nenastaviť"

#: kftabdlg.cpp:885
msgctxt ""
"during the previous minute(s)/hour(s)/...; dynamic context 'type': 'i' "
"minutes, 'h' hours, 'd' days, 'm' months, 'y' years"
msgid "&during the previous"
msgid_plural "&during the previous"
msgstr[0] "počas po&slednej"
msgstr[1] "počas po&sledných"
msgstr[2] "počas po&sledných"

#: kftabdlg.cpp:886
msgctxt "use date ranges to search files by modified time"
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "minúty"
msgstr[1] "minút"
msgstr[2] "minút"

#: kftabdlg.cpp:887
msgctxt "use date ranges to search files by modified time"
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
msgstr[0] "hodiny"
msgstr[1] "hodín"
msgstr[2] "hodín"

#: kftabdlg.cpp:888
msgctxt "use date ranges to search files by modified time"
msgid "day"
msgid_plural "days"
msgstr[0] "dňa"
msgstr[1] "dní"
msgstr[2] "dní"

#: kftabdlg.cpp:889
msgctxt "use date ranges to search files by modified time"
msgid "month"
msgid_plural "months"
msgstr[0] "mesiaca"
msgstr[1] "mesiacov"
msgstr[2] "mesiacov"

#: kftabdlg.cpp:890
msgctxt "use date ranges to search files by modified time"
msgid "year"
msgid_plural "years"
msgstr[0] "roka"
msgstr[1] "rokov"
msgstr[2] "rokov"

#: kquery.cpp:552
msgid "Error while using locate"
msgstr "Chyba pri použití programu locate"

#: main.cpp:30
msgid "KDE file find utility"
msgstr "KDE nástroj na hľadanie súborov"

#: main.cpp:34
msgid "KFind"
msgstr "KFind"

#: main.cpp:36
msgid "(c) 1998-2003, The KDE Developers"
msgstr "(c) 1998-2003, Vývojári KDE"

#: main.cpp:38
msgid "Eric Coquelle"
msgstr "Eric Coquelle"

#: main.cpp:38
msgid "Current Maintainer"
msgstr "Aktuálny správca"

#: main.cpp:39
msgid "Mark W. Webb"
msgstr "Mark W. Webb"

#: main.cpp:39
msgid "Developer"
msgstr "Vývojár"

#: main.cpp:40
msgid "Beppe Grimaldi"
msgstr "Beppe Grimaldi"

#: main.cpp:40
msgid "UI Design & more search options"
msgstr "Návrh rozhrania a ďalšie možnosti hľadania"

#: main.cpp:41
msgid "Martin Hartig"
msgstr "Martin Hartig"

#: main.cpp:42
msgid "Stephan Kulow"
msgstr "Stephan Kulow"

#: main.cpp:43
msgid "Mario Weilguni"
msgstr "Mario Weilguni"

#: main.cpp:44
msgid "Alex Zepeda"
msgstr "Alex Zepeda"

#: main.cpp:45
msgid "Miroslav Flídr"
msgstr "Miroslav Flídr"

#: main.cpp:46
msgid "Harri Porten"
msgstr "Harri Porten"

#: main.cpp:47
msgid "Dima Rogozin"
msgstr "Dima Rogozin"

#: main.cpp:48
msgid "Carsten Pfeiffer"
msgstr "Carsten Pfeiffer"

#: main.cpp:49
msgid "Hans Petter Bieker"
msgstr "Hans Petter Bieker"

#: main.cpp:50
msgid "Waldo Bastian"
msgstr "Waldo Bastian"

#: main.cpp:50
msgid "UI Design"
msgstr "Návrh rozhrania"

#: main.cpp:51
msgid "Alexander Neundorf"
msgstr "Alexander Neundorf"

#: main.cpp:52
msgid "Clarence Dang"
msgstr "Clarence Dang"

#: main.cpp:57
msgid "Path(s) to search"
msgstr "Cesty na prehľadávanie"

#: rc.cpp:1
msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
msgid "Your names"
msgstr "Stanislav Višňovský, Pavol Cvengroš, Richard Frič, Michal Šulek"

#: rc.cpp:2
msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
msgid "Your emails"
msgstr ""
"visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz,orpheus@hq.alert.sk,Richard.Fric@kdemail.net,"
"misurel@gmail.com"
Results 1 - 1 of 1
Help - FTP Sites List - Software Dir.
Search over 15 billion files
© 1997-2017 FileWatcher.com